Gods- og turvognløyver til Statens vegvesen

Fra 1. januar 2015 overtar Statens vegvesen som løyvemyndighet for godstransport- og turvognløyver.

Fra 1. januar 2015 opphører fylkeskommunene å være løyvemyndighet for nasjonale gods- og turvognløyver.

Samtidig opphører også vegdirektoratets funksjon med utstedelse av fellesskapstillatelser og fellesskapslisenser.

  • Fra 1. januar 2015 vil det internasjonale løyvet for gods- og turvogn (fellesskapsløyvet) også gjelde som nasjonalt løyve. Det vil dermed ikke bli utstedt egne løyver for nasjonal gods- og turvogntransport. Løyveperioden for det nye løyvet er satt til 10 år. Samtidig vil allerede utstedte nasjonale løyver for gods- og persontransport få en gyldighetstid på 10 år fra endringene settes i verk.
  • Fra 1. januar 2015 vil Statens vegvesen i Lærdal overta det administrative ansvaret for løyvene for godstransport og turvogn. Dette betyr at man må henvende seg til Statens vegvesen i Lærdal ved søknad om løyve eller dersom man har spørsmål om gods- og turvognløyver generelt.
  • Fylkeskommunene skal fremdeles ha ansvaret for de behovsprøvde løyvene - løyver for buss i rute, drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede.
  • Staten skal fremdeles ha det overordnede ansvaret for løyver for riksvegferjer og for ruteløyver på veg som krysser fylkesgrenser. Løyvemyndigheten er delegert til Vegdirektoratet og fylkeskommunene, med unntak for kystruten Bergen-Kirkenes.

Etter dette er fylkeskommunene kun løyvemyndighet for de behovsprøvde løyvene, - dvs. drosjeløyver, selskapsvogn og ruteløyver.

Her kan du lese mer om endringen på nettsiden til Samferdselsdepartementet. 


Publisert 8. desember 2014, oppdatert 8. desember 2014.