Høring av planprogram for Regional areal- og transportplan

Fylkesutvalget har besluttet å sende planprogram for regional areal- og transportplan på høring. Høringsfrist er satt til 1. januar 2015

Fylkestinget i Buskerud har besluttet å utarbeide en regional areal- og transportplan. Hovedformålet med planarbeidet er å komme fram til målsettinger og prinsipper for god og samordnet areal- og transportpolitikk for Buskerud som ulike samfunnsaktører kan legge til grunn i den videre utvikling av fylket. 

Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram som gir rammer for selve planarbeidet. Planprogram beskriver formålet med planen, opplegg for medvirkning, rammer for planinnhold og behov for utredninger i planarbeidet. Fylkesutvalget besluttet i møte 22.10.2014 å sende dette på høring.

Høringsfristen er satt til 1. januar 2015.

Høringsinstansene inviteres med dette til å uttale seg om alle deler av planprogrammet. Vi anbefaler at det settes særlig fokus på kap. 5 der rammer og tema for planarbeidet skisseres.

Høringsdokumenter:

Alle merknader til forslag til planprogrammet sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til postm...@bfk.no innen 1. januar 2015.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32808728 eller mail ellen.k...@bfk.no.

Kontakt fylkeskommunen dersom planprogram og fylkesutvalgsak ønskes tilsendt per post. 


Publisert 3. november 2014, oppdatert 3. november 2014.