Innspill til statsbudsjettet 2015

Torsdag sendte Buskerud fylkeskommune inn sine innspill til transport- og kommunikasjonsskomiteen på Stortinget i forbindelse med forslag til statsbudsjett 2015.

Fylkesordfører Morten Eriksrød sier at Buskerud fylkeskommune er generelt godt fornøyd med statsbudsjettet for 2015. - Statsbudsjettet legger opp til en styrking av samferdsel, noe fylkeskommunen anser som svært viktig, sier Eriksrød.

Fylkesordføreren viser til konkrete tiltak som er spesielt viktige for Buskerud. 

E16/ Ringeriksbanen

Regjeringen er tydelige på at planleggingstida for E16 og Ringeriksbanen skal kortes inn, og at alle utredninger og alt planarbeid som allerede er gjennomført gir grunnlag for å fatte beslutninger om trasé og planprosess tidlig i 2015.

- Det er bra, men vi merker oss at det ikke er fattet konkrete beslutninger om det videre arbeidet, og viser spesielt til stortingets ambisjoner om anleggsstart i 2018 for Ringeriksbanen, sier fylkesordføreren.

Eriksrød sier fylkeskommunen forventer tydelige vedtak om statlig planansvar, trasévalg og oppstart av reguleringsplan uten å gå veien om ny kommunedelplan.

- I tillegg ber vi om at det avsettes øremerkede planmidler til prosjektet i 2015, sier han. 

Buskerudbyen

Buskerudby-området er Norges 5.største byregion og blant de byregioner som har størst vekst. Det er forventet en befolkningsvekst i Buskerudby-området på 33% fram til 2040.

- Dersom vi ikke endrer reisevanene vil biltrafikken øke med 37%. Målet i Buskerudbyen er å redusere personbilbruken og øke andelen kollektivreiser, gående og syklende.

- Vi har hatt en belønningsavtale for 2010-2013. Målene for denne avtalen er oppfylt, og det er gjennomført tiltak som legger til rette for økt kollektivtransport, sykkel og gange, sier Eriksrød.

- Ett av tiltakene har vært å styrke busstilbudet. For å kunne opprettholde dette tilbudet, og for å fortsette den pågående samferdselssatsingen i vårt byområde er det svært viktig at vi får en ny belønningsavtale for 2014-2018, forsetter fylkesordføreren. 

Rv 23 Linnes - Dagslett

Eriksrød sier fylkeskommunen er godt fornøyd med at det er satt av planleggingsmidler til rv23 Linnes – E18 i statsbudsjettet. Det er imidlertid ikke bevilget midler til rv23 Linnes – Dagslett. I NTP 2014-2023 det forutsatt å starte utbygging av rv23 Linnes – Dagslett i første 4-årsperiode. Reguleringsplan for prosjektet er vedtatt, og det foreligger lokal/regional behandling av bompengeutredning.

- For å holde framdriften i prosjektet er det nødvendig med midler til prosjektering i 2015, understreker Eriksrød.

Riksveger  

- Fylkeskommunen er svært fornøyd med at det bevilges midler til E134 Damåsen – Saggrenda, slik at anlegget kan starte våren 2015, sier fylkesordføreren.

- Vi er også fornøyd med at det er lagt opp til å starte planlegging av rv35 Hokksund – Åmot, sier han.  

Fylkesveger 

Buskerud fylkeskommune overtok i 2010 ansvaret for en rekke nye vegstrekninger fra staten, og vedlikeholdsforfallet er nå beregnet til tre milliarder kroner på fylkesvegnettet.

- Det er et viktig mål for fylkeskommunen å stoppe den negative utviklingen av vedlikeholdsforfallet på fylkesvegene, sier fylkesordføreren.

- Økte midler til fylkesvegnettet i statsbudsjettet vil gjøre fylkeskommunen i stand til å nå dette målet. Samtidig gir mulighet for økt lånopptak med renterefusjon oss bedre i stand til å ta igjen forfallet. Dette er viktig for trafikantene, og spesielt for næringslivet, understreker han.  

Jernbane 

Hallenskog i Røyken er et prioritert utviklingsområde i kommunen.

- Det er derfor viktig med god kollektivbetjening av området. Vi er kjent med at Regjeringen har gitt Jernbaneverket i oppdrag å revurdere nedleggelse av Hallenskog stasjon på Spikkestadbanen. Fylkeskommunen savner imidlertid en omtale og beslutning om dette i Statsbudsjettet, sier Eriksrød, som legger til at det er viktig at jernbanestrekningen mellom Drammen og Kongsberg rustes opp, slik at det blir mulig å få to tog i timen til Kongsberg.  

Flytransport 

Fagernes lufthavn Leirin er viktig for reiselivsnæringen i Hallingdal og Valdres.

- Stadig flere utenlandske turistoperatører benytter Leirin flyplass for transport til destinasjoner i disse områdene. Videre drift av flyplassen er derfor svært viktig for reiselivsnæringen, sier fylkesordføreren.  

Kollektivtransport

- For å kunne følge opp nasjonalt mål om satsing på kollektivtransport, er det nødvendig med økte rammeoverføringer til kollektivtransport i fylkeskommunene, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød. 


Publisert 30. oktober 2014, oppdatert 30. oktober 2014.