Lanserer regionalt innovasjonsprogram

Buskerud fylkeskommune lanserer nå et regionalt innovasjonsprogram for fylkets næringsliv og offentlige aktører. Det er satt av inntil 2 millioner kroner for inneværende år.

Buskerud fylkeskommune har i samarbeid med aktører i det regionale partnerskapet utarbeidet et regionalt innovasjonsprogram som ramme for prosjekter og tiltak for å styrke innovasjon og verdiskaping i fylket.

Programmet/prosjektene finansieres i 2014 av midler fra fylkeskommunen. Det er satt av inntil  to millioner kroner for inneværende år 

Søknadsfrist: 1. oktober.

Det regionale innovasjonsprogrammet har to hovedformål:

  • Å styrke næringslivets innovasjonsevne, FoU-aktivitet og konkurransekraft gjennom å mobilisere bedrifter, regionale utviklingsaktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, nærings- og innovasjonsklynger til samhandling om innovasjonstiltak.
  • Styrke innovasjonsevne og FoU-aktivitet i offentlig sektor, med hovedvekt på kommunesektoren.

Programmet skal være komplementerende i forhold til andre/eksisterende ordninger. Det skal blant annet legges vekt på å styrke prosjekters og aktørers muligheter til å oppnå videre finansiering fra andre ordninger i senere faser.

Programmet skal virke mobiliserende for de aktuelle målgruppene med sikte på økt FoU- og innovasjonsaktivitet.

Programmets innretning er todelt:

  1. Søkbare midler: Tildeles etter søknad, som vurderes av fylkeskommunen og et programråd.
  2. Midler til utvikling og gjennomføring av samarbeids- og mobiliseringsprosjekter initiert av BFK og/eller samarbeidende aktører i det regionale partnerskapet.

Følgende tiltak/aktiviteter kan støttes:

  • Prosjekter som øker innovasjonsfremmende samhandling mellom næringsliv og kompetanse-/forskningsmiljøer; eller mellom offentlige institusjoner (herunder kommuner) og kompetanse-/forskningsmiljøer eller bedrifter.
  • Forstudier med sikte på å avklare grunnlaget for, og samarbeid om, utviklings- og innovasjonsprosjekter. Slike forstudier bør være basert på samarbeid mellom ovenstående to eller flere av de aktørgrupper som er nevnt ovenfor.
  • Prosjekter som fremmer innovasjon, og samhandling om innovasjon, i og mellom kommuner og andre aktører innenfor offentlig sektor.
  • Prosjekter som har som mål å utvikle nye eller eksisterende næringsklynger, -miljøer eller nettverk innenfor prioriterte satsingsområder.

Søknader og prosjekter/tiltak blir vurdert og prioritert av et bredt sammensatt programråd, bestående av medlemmer fra næringsliv og det regionale partnerskapet. Det vil bli lagt stor vekt på rask behandling og tilbakemelding.


Publisert 27. august 2014, oppdatert 27. august 2014.