Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling vedtatt

Etter nærmere to års arbeid ble Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling enstemmig vedtatt i årets siste fylkesting.

I tett samarbeid med aktører som jobber med og tilrettelegger for næringsutvikling i Buskerud har Buskerud fylkeskommune utviklet en felles plan for arbeidet som skal gjøres de neste seks årene

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av næringslivet i Buskerud.

Den skal være førende og angi prioriteringer for arbeidet innenfor næringsutvikling i årene fremover. Næringslivet, virkemiddelaktører, kompetansetilbydere og offentlig sektor har i fellesskap utarbeidet planen.

Medvirkning fra alle deler av fylket

Det har aldri tidligere vært gjennomført en planprosess i Buskerud med så stor grad av medvirkning fra alle deler av fylket. Nå har også fylkestinget enstemmig vedtatt planen.

Prosjektleder i Buskrud fylkeskommune, Sissel Kleven er fornøyd med tilbakemeldingene.

- Høringsuttalelsene var svært positive og viste at det var stor grad av tilslutning til innholdet i planen. I flere av høringssvarene ble det gitt gode tilbakemeldinger til fylkeskommunen for hvordan ulike aktører i Buskerud har fått være med i utviklingen av dokumentet.

Kleven er også glad for at få justeringer av innholdet ble nødvendig fra høringsdokumentet til den endelige versjonen.

- Det viser at de som har deltatt kjenner seg igjen fra innspillene de har gitt underveis til det endelige plandokumentet foreligger. Aktørene har kunnet følge utviklingen steg for steg i medvirkningsarenaene vi har arrangert, forklarer Kleven.

Fylkeskommunen er også svært godt fornøyd med engasjementet og deltagelsen i prosessen og ønsker å rette en takk til alle de som har bidratt og satt sitt preg på innholdet.

Fra plan til handling

Det blir viktig i tiden fremover å omsette planen til handling. En ny fase starter og det skal utarbeides årlige handlingsprogrammer. En kritisk suksessfaktor for å nå målene i planen er at alle aktørene som i fellesskap eier planen vil trekke i samme retning fremover.

- Som prosjektleder håper jeg at grunnlaget for dette er lagt allerede og at det kan bygges videre på det gode samspillet også i gjennomføringsfasen. Sammen skal vi skape nyskaping, samspill og globale vinnere i Buskerud, avslutter Kleven.


Publisert 12. desember 2014, oppdatert 16. desember 2014.