Samarbeid om opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner

Fem fylkeskommuner; Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vestfold og Vest-Agder har sammen med Bufetat region Sør utarbeidet felles retningslinjer for samarbeid om opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner.

Barnevernsmyndigheter og skolemyndigheter har et felles ansvar for at alle får det opplæringstilbudet de har krav på, og dette samarbeidet er et viktig ledd i å sikre at barn og unges skolerettigheter blir ivaretatt.

En tverrfaglig arbeidsgruppe sammensatt av medlemmer fra fylkeskommunene og Bufetat har jobbet fram Retningslinjer for samarbeid.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått felles rutiner, det kommer til å lette det daglige arbeidet, sier fylkesutdanningssjef i Buskerud fylkeskommune, Jan-Helge Atterås.

Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner». Forordet ble underskrevet av de fem fylkesutdanningssjefene og regiondirektør Ellen Ølness Nadim i desember.

Bakgrunn for utarbeidelse av retningslinjene

Bufetat region sør samarbeider med 5 fylkeskommuner som har forskjellig organisering , og følger opp skoletilbudet ulikt. Dette er barn og unge i en sårbar situasjon.

Målet med arbeidet er at det offentlige skal samordne innsatsen på en slik måte at barn og unge i barnevernsinstitusjoner får et tilpasset og egnet tilbud.

En viktig del av omsorgen er å sikre at skoleplikt og opplæringstilbud blir ivaretatt.

Gjennomføring i videregående opplæring

Den tverrfaglige arbeidsgruppen har gjennom erfaringsdeling og gjensidig forståelse jobbet fram dokumentet som inneholder en erklæring i forordet, en beskrivelse av virkemidler og til slutt en systematisk oversikt over ansvar og oppgaver med klare frister.

Det å mestre skole og utdanning er en av de enkeltfaktorene som har størst betydning for å lykkes i voksenlivet.

Skolerapport 2014 fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) viser at kun 4 av 10 barn som har hatt tiltak fra barnevernet gjennomfører videregående skole.

I retningslinjene for samarbeidet heter det at «Skolen er en møteplass der alle barn og unge skal få kunnskaper og utvikle sine ferdigheter, holdninger og verdier».

Vi skal ha forventninger til barnas skoleprestasjoner

Manglende forventninger til barnas skoleprestasjoner påvirker skoleløpet negativt.

I forordet viser fylkeskommunene og Bufetat at de har høye ambisjoner i det videre arbeidet med opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner.

«Vi må ikke bare ha høye forventninger på barns vegne, vi må også ha det på våre egne. Gjennom innsats over tid, er vi klare for et paradigmeskifte i norsk barneverns praksis i arbeidet med skole og utdanning».

Veien videre

Dokumentet beskriver forvaltningsmessige forpliktelser for begge parter.

I forordet heter det at

«Retningslinjene for samarbeid er forpliktende for både skole- og barnevernsmyndighetene, og er ment for alle som har ansvar for oppfølging av barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Det enkelte barn er det samme uavhengig av flyttinger over fylkesgrenser».

I dette ligger ambisjoner om et systematisk og forpliktende samarbeid i arbeidet med barn og unge i barnevernsinstitusjoner.

Samarbeidet fortsetter og neste samarbeidsmøte vil blant annet omhandle samarbeidsdokumentet, kompetanseheving og melderutinene.


Publisert 17. desember 2014, oppdatert 17. desember 2014.