- Vi trenger alle med på laget når vi skal gjennomføre denne grønne snuoperasjonen

50 dager i posisjon: Samarbeidspartiene i Buskerud fylkeskommune fikk flertall for sitt budsjett i fylkestinget.

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti la torsdag ettermiddag frem sitt forslag til handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 - 2019.

Handlingsprogrammet viser prioriteringer for de neste årene, men rulleres hver år.

Her kan du lese Samarbeidpartienes forslag til budsjett

- Budsjettet viser en tydelig kursendring, mener Hanne Lisa Matt (MDG).

Det er aller første gang at MDG står bak et budsjett i fylkestinget, og Matt mener de har fått satt et tydelig grønt stempel på budsjettet.

- Vi er svært fornøyd med at vi allerede nå får på plass nye hurtigladestasjoner for elbiler.

Hanne Lisa Matt (MDG)

Matt  poengterer at det må lønne seg å bli med på det grønne skiftet for folk i hverdagen, og for kommunene og næringslivet med tanke på de store investeringene som gjøres der.

- Vi trenger alle med på laget når vi skal gjennomføre denne grønne snuoperasjonen, sier hun.

50 dager i posisjon

Olav Skinnes i fylkestinget
Olav Skinnes la fram Samarbeidspartienes forslag i fylkestinget.

For 50 dager siden overtok Samarbeidspartiene den politiske ledelsen i Buskerud fylkeskommune.

Talsperson for de fem partiene, Olav Skinnes (Sp) mener budsjettet de nå har fått vedtatt viser en ny retning for fylkeskommunen.

- Vi mener budsjettet er stramt og nøkternt, der vi klarer å ha satsinger samtidig som vi har økonomisk edruelighet. Vi mener inneholder viser viktige prioriteringer, sier Olav Skinnes.

Budsjettet består at 58 verbalpunkter, og Skinnes fremhever følgende punkter:

- Vi ønsker en tydelig endring, ikke minst ønsker vi sterkere folkevalgt kontroll. Vi legger eiendomsforetaket og tar det inn under rådmannen. Vi ønsker endringer i Vardar, Brakar og Tannhelseforetaket, fortsetter Skinnes.

- Vi styrker kollektivtransporten med seks millioner kroner, sier Skinnes og viser samtidig til Buskerudbypakke 2, der fylkeskommunen skal aktivt inn.

- Klima, bærekraft og grønt skifte er gjennomgående i våre punkter, vi mener alvor med skiftet.

Olav Skinnes (Sp)

- Målsettingen er klar. Innen 2019 skal fylkeskommunen være klimanøytral, fortsetter han.

- Vi ønsker å ruste opp fylkesvegene og vi øker støtten til trafikksikkerhet, sier Skinnes.

- Vi fortsetter omstillingsstøtten slik at Rollag, Ringerike og Hurum kommuner kan få fortsatt hjelp og støtte fra fylkeskommunen, sier han.

- Nærskoleprinsippet skal gjelde ved skoleinntak fra og med skoleåret 2016/2017, sier Skinnes.

Høyre og KrF med eget forslag

Rune Kjølstad i fylkestinget
Høyres Rune Kjølstad og Terje Vegard Kopperud under behandlingen i fylkestinget.

I forrige periode (2011-2015) var det Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som styrte fylkeskommunen i Buskerud.

I fylkestinget torsdag la Høyre og Kristelig Folkeparti fram sitt forslag til budsjett for de neste årene.

- Høyre og KrF har ambisjoner for Buskerud, sier Rune Kjølstad (H).

Her kan du lese Høyre og KrFs forslag til budsjett

- Vi foreslår å bevilge 300 millioner kroner til ny videregående skole på Ringerike nå, og 100 millioner kroner til en samlokaliser skole på Kongsberg, sier Kjølstad.

- Vi ønsker å bo i et fylke som er bundet sammen av et godt vegnett og som har et godt kollektivtilbud. Vi mener vi må følge opp vegløftet vi gjennomførte i forrige periode, vi støtter ikke forslaget om å redusere tempoet for vedlikeholdsetterslepet, fortsetter han.

Det alternative forslaget fikk 15 stemmer.

Fremskrittspartiet har fire representanter i fylkestinget. De la fram et eget forslag til budsjett.

Her kan du lese Fremskrittspartiets forslag

- Det blir en krevende økonomisk situasjon framover. Vi kommer som politikere til å måtte prioritere hardere i tiden framover, mener Lavrans Kierulf (Frp).

Lavrans Kierulf i fylkestinget

- Vi ønsker å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene, sier Lavrans Kierulf.

- Og vi ønsker at det lages en plan for hvordan vegnettet i Nedre Buskerud kan utvikles uten bruk av bompenger, sier Kierulf.

Samarbeidspartiene tok inn forslag fra opposisjonen

- Vi sa innledningsvis at der som det kom gode forslag så tar vi det inn, sier Olav Skinnes.

- Det betyr at vi lytter til Høyre og KrF og tar inn punktet om at Buskerud fylkeskommune skal utarbeide en egen strategi for arbeid mot radikalisering og ekstremisme i videregående skole, sier Skinnes.

- Vi tar også inn punktet om å videreføre Gründerprisen.

- Og vi tar inn punktet og at det utredes mulighet for å intensivere bygging av flere- gang- og sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune hvor også lokalsamfunnet og frivilligheten deltar, sier Skinnes.

- Vi støtter også forslag om at Ungdomskortet skjermes mest mulig mot prisøkning, avslutter Olav Skinnes.


Publisert 11. desember 2015, oppdatert 13. desember 2015.