6 millioner til økt aktivitet og nyskaping i omstillingskommunene

Utviklingssjefen i fylkeskommunen vil bruke over 6 millioner kroner til omstillingsarbeid i de tre kommunene Rollag, Ringerike og Hurum.

Buskerud fylkeskommune er en regional utviklingsaktør, og det er fylkeskommunen som definerer hvilke kommuner som skal få omstillingsstatus, og hvor lenge omstillingsperioden skal vare.

Nå foreslår utviklingssjefen i fylkeskommunen at de tre kommunene Rollag, Ringerike og Hurum i år får 2 071 666 kroner hver til omstillingsarbeidet.

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen behandler saken onsdag 25. mars.

Omstillings- og nyskapingsarbeid er en ekstraordinær innsats i områder med ensidig næringsgrunnlag, og som står overfor store omstillings- og nyskapingsoppgaver.

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt.

Les også: Drøftingene mellom Buskerud fylkeskommune og KA Rollag om fabrikken i Rollag er avsluttet

I utgangspunktet var omstilling et virkemiddel i områder som var preget av nedlegging av en hjørnesteinsbedrift med betydelig tap av arbeidsplasser.

Omstilling i Rollag kommune

Buskerud fylkeskommune ga omstillingsstatus til Rollag i 2011. Bakgrunnen for omstillingen var stor nedgang i sysselsettingen, samt befolkningsnedgang. Rollag kom raskt i gang med omstillingsarbeidet.

Omstillingsplanen har definert tre satsingsområder: Næringsutvikling, Stedsutvikling og Bolyst. Det er siden 2011 arbeid systematisk mot konkrete og målbare mål. Det er Rollag kommune som i egen regi gjennomfører omstillingsarbeidet.

Omstilling i Ringeriksregionen

I 2013 fikk Ringeriksregionen innvilget omstillingsstatus av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur.

Ringeriksregionen har fått status som omstillingsområde i inntil tre år. Fylkeskommunen vil evaluere resultatene av omstillingsarbeidet etter tre år, og på den bakgrunn ta stilling til om omstillingsstatusen skal videreføres.

Omstilling i Hurum kommune

På bakgrunn av situasjonen i næringslivet i Hurum ble det i 2013 sendt en søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om tilskudd til omstillingsprosess i Hurum kommune.

De statlige ekstraordinære midlene omstilling i Buskerud har vært på samme nivå de siste årene. Dette betyr at Hurum ikke er tildelt omstillingsstatus av departementet, og det er foreslått fylkeskommunale midler til omstillingsarbeidet i Hurum.


Publisert 17. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.