Vil ha disse tre traseene mellom øst og vest

Fylkesutvalget i Buskerud anbefaler at tre traseer får lik prioritering som hovedvegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet.

Buskerud fylkeskommune skal i forbindelse med Statens vegvesens utredning om vegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet gi høringsuttalelse.

Les også: Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet (Statens vegvesen)

Tirsdag ettermiddag vedtok politikerne i fylkesutvalget Buskerud fylkeskommunes uttalelse:

"Fylkesutvalget vil anbefale at tre traseer får lik prioritering:

  • E134 over Haukelifjell
  • Rv 7 over Hardangervidda
  • Rv 7/52 over Hemsedalsfjellet

Utredningen omhandler i begrenset grad samfunnsøkonomiske analyser av hvordan vegvalgene påvirker de ulike lokalsamfunnene. Valget kan likevel ha store regionale effekter. Dette elementet er fylkeskommunens ansvar.

Langs E134 ligger en rekke bedrifter, inkludert høyteknologibedrifter, som har stor verdiskapning. Tilsammen utgjør dette en omsetning i milliardklassen. Næringslivet i området har tidligere signalisert at det er avhengig av et godt hovedveinett med god fremkommelighet.

Fylkesutvalget anbefaler videre at utbedring av rv 7 til Gol og ny E16 til Hønefoss må prioriteres høyt fordi de er viktige transportårer til Ringerike og Hallingdal og mellom Øst-og Vestlandet. Fylkesutvalget peker også på at god vinterregularitet på rv 7 over Hardangervidda har stor betydning for næringslivet i Øvre Hallingdal.

Utredningen for rv 7 bør oppdateres basert på KVU for rv 7 Hardangervidda og ny rapport om vegens virkning på villreinen. Fylkesutvalget vil også bemerke at Rv7 over Hardangervidda kan være viktig i beredskapssammenheng knyttet til jernbanen.

Fylkesutvalget peker på at rv 52 over Hemsedalsfjellet er viktig for næringslivet i Hemsedal og Hallingdal, og en utbedring av vegen gir rask forbindelse til Vestlandet, spesielt Sogn og Fjordane.

Fylkesutvalget mener det er viktig å få mer gods over på Bergensbanen slik utredningen omtaler, men vil også understreke at det I et mer helhetlig bilde er viktig å få mer av den totale godstransporten over på sjø." 


Publisert 14. april 2015, oppdatert 10. september 2015.