Buskerud fylkeskommune med overskudd

Regnskapsåret 2014 viser pluss 85,1 millioner kroner.

Buskerud fylkeskommune fikk et positivt regnskapsresultat i 2014 på 85,1 millioner kroner.

- Dette viser at vi har god økonomisk kontroll, sier fylkesrådmann Runar Hannevold.

Resultatet skyldes i hovedsak lavere forbruk på sektorenes (tjenesteområdene) driftsbudsjetter; i alt 78 millioner kroner.

- Som landet for øvrig, opplevde også Buskerud fylkeskommune svak skatteinngang i fjor, sier Hannevold.

I forhold til justert budsjett fikk fylkeskommunen 9,7 millioner kroner mindre skatt enn forventet. Noe ble kompensert gjennom statlig rammetilskudd slik at de "frie inntekter" i sum ble 6,2 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Fylkeskommunen nedjusterte skatteanslaget to ganger i løpet av året. Målt i forhold til opprinnelig budsjettanslag ved inngangen til 2014, ble skatteinngangen 46 millioner kroner lavere.

Netto finanskostnader ble vel 2 millioner kroner lavere enn forventet. Fylkeskommunen nyter godt av lave markedsrenter på lån.

De tjenesteytende virksomheter og avdelinger brukte 78 millioner kroner mindre enn budsjettert i 2014.

Fra 2013 fikk sektorene med seg en besparelse på 55,8 millioner kroner som ble tillagt 2014-budsjettet og ga følgelig betydelig bedre handlingsrom enn opprinnelig vedtatt 2014 budsjett.

Tannhelseforetaket fikk et regnskapsmessig underskudd på 3,3 millioner kroner i 2014. Foretaket klarte ikke å dekke inn tidligere underskudd slik at akkumulert underskudd i foretaket er 10,2 millioner kroner-

Det nyopprettede eiendomsforetaket fikk et overskudd på driften på 3,3 millioner kroner.


Publisert 23. februar 2015, oppdatert 10. september 2015.