Fiskegjerdet var fra vikingtid

Radiokarbondatering av en stokk fra fiskegjerdet i vannet Grunna ved Sysle viser at gjerdet er nesten 1100 år gammelt. Fangstinnretningen er den eneste kjente av sitt slag i Buskerud og sjelden svært sjelden kost ellers i landet.

Les også: Nytt vikingfunn i Eiker

Både landdyr, fisk og sjødyr har blitt fanget med faste fangstinnretninger helt tilbake i steinalderen.

Fangstgroper og murte fangstgraver for elg og rein finnes i hele Buskerud, men sjelden finnes annet enn jord og stein fra konstruksjonen bevart.

Ledegjerder og tømmerkasser er for lengst brutt ned og råtnet bort. Men når bevaringsforholdene er gunstige kan også gjenstander av tre og annet organisk materiale klare seg overraskende lenge, noe arkeologiske funn i myrer og snøfonner har vist tidligere.

I det norske høyfjellet smelter det nå frem helt intakte jaktredskaper og klær som er opp til 5000 år gamle, og som ut fra tilstanden ser ut til å bare ha ligget der et år eller to.

Under arbeidet med kommunedelplan for kulturminner i Modum har det kommet mye ny informasjon fra lokal kjentmenn og historieinteresserte som har gitt vesentlige bidrag til kartleggingen av kulturminnebestanden i Modum og alt arkivmateriale har blitt gjennomgått.

Under disse registreringene har Buskerud fylkeskommune bidratt med personell og kompetanse til å utarbeide en fagrapport om arkeologiske kulturminner i kommunen.

Gjerdet i Grunna ble oppdaget av lokalhistoriker Olav Sørensen under fiske sommeren 1996 da vannstanden var mye lavere enn vanlig.

På det smaleste stedet, der det er omtrent 10 meter fra bredd til bredd, sto det et rett gjerde av tettsittende påler med kun en åpning i midten.

Funnet ble tolket som en kattise, en fangstinnretning for fisk som har blitt datert tilbake til bronsealder etter et tidligere funn i Hedmark, men som også har vært bruk i nyere tid.

I Danmark har slike gjerder blitt datert til steinalderen, men også der har lignede metoder blitt brukt i nyere tid.

Under avslutningen av registreringsarbeidet i høst ble funnet i Grunna på ny trukket frem og Buskerud fylkeskommune kontaktet Norsk Maritimt museum som gjør undervannsarkeologiske undersøkelser.

Norsk Maritimt Museum rykket ut før isen la seg og hentet ut en stokk for radiokarbondatering. Når svaret fra laboratoriet i Florida kom på ny året var resultatet overraskende: Anlegget var fra 900-tallet, midt i vikingtiden!

Funnet gir oss en et nytt innblikk i utmarksbruk i siste del av jernalderen i Buskerud, særlig i sørlige deler av fylket der de vanlige utmarksminnene som kullgroper og jernvinneanlegg er få, men tjern og vann er mange.

For de som bader og fisker i disse vannene kan man gjøre nye oppdagelser hvis man har øynene med seg. Vi vet blant annet at stokkebåter har blitt funnet tidligere, for eksempel i Jungeren i Øvre Eiker.

Selv om gjerdet står under vann store deler av året kan pålene stikke opp om sommeren når vannstanden er lav. Hvis du ikke kan vente så lenge så har gjerdet vært inspirasjon til utforming av broen over Øyakanalen i Vikersund .


Publisert 16. februar 2015, oppdatert 10. september 2015.