Buskerud er pådriver for utredning av EL båt i Oslofjorden

Fylkesordfører Morten Eriksrød vil sette fortgang i prosessen, og bevilger kr. 700.000,- til Hurum kommune for utredningsarbeid om elektrisk hurtigbåt på Oslofjorden.

Det er i lengre tid jobbet med ulike konsepter for økt hurtigbåttrafikk på Oslofjorden.

Et økt tilbud har strandet på grunn av hurtigbåtenes drivstofforbruk som igjen gir relativt høye miljøutslipp og høye kostnader.

Nå har det kommet opp et konsept som adresserer dette gjennom å utvikle en elektrisk hurtigbåt. Konseptet er utviklet av et maritimt cluster sammen med Hurum og Nesodden kommune.

Dette prosjektet har gode muligheter for å løse disse utfordringer på en god og fremtidsrettet måte til glede for mange innbyggere i denne regionen.

Prosjektnavnet er Fjordbanen-Urban Water Shuttle. De som står bak utviklingen er «MCT Maritime Clean Tech» som er et «Norwegian Centre of Expertise».

Forprosjektet har en ramme på tre millioner kroner. Prosjektet ble innvilget støtte på en million kroner fra tidligere Transnova. Nå gjenstår det to millioner kroner for å fullfinansiere forprosjektrapporten.

Forprosjektrapporten er tenkt å inneholde:

  • Samband, ruteplanlegging, frekvens.
  • Terminalstruktur, infrastrukturkrav landside.
  • Klargjøring av dimensjonerende faktorer: Båt & Infrastruktur
  • Forprosjektering av fartøy tilpasset behovene i et bærekraftig - og livsløpsperspektiv
  • En kost nytte analyse samfunnsøkonomisk som også hensyntar kostnadene og utslippene ved å bygge ny infrastruktur ved utbygging av vei og jernbane, sammenlignet med kostnadene og utslippene for å bygge infrastruktur ved bruk av fjorden.

Fylkesutvalget ble i sitt forrige møte 26. august orientert om prosjektet. Fylkesordfører har konsultert gruppelederne om disponeringen, og Buskerud fylkeskommune bevilger nå penger til oppstart av utredningsarbeidet. Saken vil i sin helhet bli lagt fram på fylkesutvalgets møte 23. september.

Fylkesordfører Morten Eriksrød er innstilt på å bruke sin delegerte myndighet knyttet til omstillingsmidler, og stiller 700 000 kroner til disposisjon.

- Dette er en viktig sak for Hurum og regionen, og jeg beslutter at vi stiller kr. 700.000,- til disposisjon for et videre utredningsarbeid. Jeg har hatt positive samtaler med fylkesordfører i Akershus og byrådsleder i Oslo , og jeg vil nå være tydelig på at utredningsarbeidet må starte, og Buskerud skal være en pådriver for prosjektet, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Det forutsettes at samarbeidende fylkeskommuner bidrar med det resterende beløp, og at fylkeskommunene får en styrende rolle inn i prosjektet.


Publisert 10. september 2015, oppdatert 15. oktober 2015.