Hønefoss blir sykkelby

- Denne avtalen vil være helt i tråd med nasjonale mål om at det er byområdene som skal ta det største ansvaret for å doble sykkelandelen i Norge frem mot 2023.

Buskerud fylkeskommune inngår sykkelbyavtale for Hønefoss med Statens vegvesen og Ringerike kommune.

Det var samferdselspolitikerne i Buskerud som torsdag ettermiddag vedtok at fylkeskommunen inngår en sykkelbyavtale for Hønefoss.

- Hensikten med sykkelbyavtalen er å øke sykkelandelen i Hønefossområdet, sier Trond Johansen (KrF), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

- Denne avtalen vil være helt i tråd med nasjonale mål om at det er byområdene som skal ta det største ansvaret for å doble sykkelandelen i Norge frem mot 2023, sier han.

Store gevinster

Sykling gir store gevinster (helse, miljø, klima og samfunnsøkonomisk). Både fylkeskommunen og Statens vegvesen ønsker å styrke dette arbeidet.

- I fylkeskommunens handlingsprogram (2014-2017) er det et mål at flere skal gå og sykle i byområdene, sier Johansen.

Hønefoss egner seg som sykkelby. Byen er kompakt med korte avstander og konsentrert bebyggelse, men det mangler et sammenhengende sykkelnett og det er mange systemskift og vanskelige kryssinger.

Det er hovedsakelig lett og flat topografi. Mange viktige målepunkt som skoler, arbeidsplasser, handel og i økende grad leiligheter og boliger er plassert i sentrum som gir et godt grunnlag for å satse på sykkel i sentrum.

Utredning av trafikale forhold

Buskerud fylkeskommune har tatt initiativet til en utredning av de trafikale forhold i Hønefoss fordi det er nødvendig å vurdere de transportmessige utfordringene i en helthet.

Dette blir gjort som en konseptvalgutredning (KVU). Denne rapporten legges frem i løpet av mars/april 2015.

Alle konseptene som vurderes inneholder stor satsing på sykkel.

Arbeidet med KVU er noe forsinket fordi det må ses i sammenheng med løsningene for Ringeriksbanen og E-16 Skaret - Hønefoss.


Publisert 27. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.