Hva kan vi gjøre for å få mobbefrie skoler i Buskerud?

Med Djupedalsrapporten som bakteppe ble mobbing satt på dagsorden i Drammen tirsdag.

Se videoer: Her kan du se opptak fra temamøte om mobbing (YouTube)

Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune ved Mobbeombudet var ansvarlig for møtet på Drammensbiblioteket.

I en fullsatt sal ble det gitt en kort og enkel innføring i Djupedalrapportens innhold.

- Hensikten med møtet var å formidle en tung rapport på en enkel måte slik at den blir tilgjengelig for folk flest. På den måten skal alle ha en grunnkunnskap slik at de kan etterspørre tiltakene i ren handling fra politikernes side. De skal også for å vite om sine rettigheter og hvilke rammer skolen jobber under, sier Mobbeombud Bodil Houg.

Debattmøte om mobbing publikum

Debattmøtet ble ledet av Erik Wold. Tanken var ikke å få frem forskjellene mellom debattantene denne gangen,  men innholdet slik at det blir tilgjengelig for alle.

Mange aktører fra Buskerud var tilstede for å belyse sitt engasjement. Blant disse var Kristin Spildo, leder av KUF i Hole, Tore Isaksen, rådmann i Ringerike, Philip Gaustad Vogsted, Elevorganisasjonen , rektor Thomas Larsen Sola fra Gulskogen skole i Drammen, Anders Cameron fra Barneombudet og Fylkesmann Helen Bjørnøy.

Konkrete tiltak

Kjersti Botnan Larsen,sekretariatsleder i Djupedalutvalget, var hovedinnleder og gikk gjennom de sju viktigste tiltakene av de 101 som er skissert i den 500 siders store rapporten:

  1. Kompetanseheving i skolen - hånderingskompetanse
  2. Endring i opplæringsloven – presisering av skoleeiers og skolens plikter. Tydeligere regler for håndtering
  3. Styrket håndheving av loven (Barneombudet som klageinstans)
  4. Systematikk – og forebygging
  5. Skoleeiers ansvar styrkes og tydeliggjøres
  6. PP tjeneste og skolehelsetjeneste rolle styrkes
  7. Forskning – vi må vite mer

Sosial tilhørighet og godt skolemiljø

Leder av hovedutvalget for utdanningssektoren, Iselin Haugo var en av innlederne i debatten, og hun trakk spesielt fram sosial tilhørighet og et godt skolemiljø som viktig for læring.

Debattmøte om mobbing politiker og mobbeombud
Fra venstre: Iselin Haugo og Mobbeombudet i Buskerud, Bodil Houg.

- Elever som kan gå til en skolehverdag fri for krenkelser og mobbing har større sjanse for læring og mestring.  Det har vært tverrpolitisk enighet og stor vilje til å satse på en mobbefri skole i Buskerud. Arbeidet startet med mobbeombudet, og nå legger vi opp til både en helhetlig skolering av PP-tjenesten, og en økt satsning på skolehelsetjenesten, sa Haugo som understreket viktigheten av god samhandling.

- At det var samlet så mange mennesker på papirbredden for å diskutere NOU'en "Å høre til" viser at befolkningen i Buskerud er opptatt av at vi politikere skal innfri på dette punktet, og det jobber vi med hver dag, avslutter Iselin Haugo.


Publisert 29. april 2015, oppdatert 10. september 2015.