Nei til vinterstengt veg

Samferdselspolitikerne: - Av hensyn til lokalsamfunn, næringsliv i Hallingdal, kraftproduksjon og beredskap er det viktig at fylkesveg 50 ikke stenges om vinteren.

Torsdag ettermiddag behandlet hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune sak om vinterstengt fylkesveg 50 Hol-Aurland.

Samferdselspolitikerne vedtok enstemmig:

  1. Av hensyn til lokalsamfunn, næringsliv i Hallingdal, kraftproduksjon og beredskap- er det viktig at fv.50 ikke vinterstenges.
  2. Buskerud fylkeskommune ber Sogn og Fjordane fylkeskommune ta initiativ til å bringe aktuelle aktører sammen for å kartlegge og utrede alternative løsninger for finansiering av vinteråpen fv.50, dersom fylkeskommunen ikke finner å kunne finansiere vinterdrift alene.

Bakgrunnen for at saken behandles politisk er at Buskerud fylkeskommune har fått en henvendelse fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, hvor de ber om vårt syn på hvilke konsekvenser en vinterstengning vil ha for brukerne, lokalsamfunn, næringsliv i regionen og øst-vest sambandet.

Sogn og Fjordane fylkeskommune vurderer nedskjæringer, og vinterstengt fylkesveg 50 er en av vegene som vurderes.

Det er Statens vegvesen Region vest om har driftsanvar for vegstrekningen.

I dag er fylkesveg 50 en døgnåpen helårsveg, og for tiden pågår det en større utbedring av Geiteryggtunnelen.

Prosjektet skal være ferdig tidlig i 2016. Dette er et omfattende prosjekt med bergrensk og utskifting av alle tekniske installasjoner for å tilfredsstille "Tunnelsikkerhetsforskriften" av 2009. Prosjektet har en totalkostnad på 115 millioner kroner.


Publisert 27. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.