Endring av bomtakster på E134

Fylkestinget i Buskerud vedtok endringer av bompengetakster på E134 Damåsen - Saggrenda.

Bakgrunnen for endringen av takstene er at Samferdselsdepartementet 19. desember i fjor la fram Stortingsproposisjon for utbygging og finansiering av E134 Damåsen – Saggrenda i Buskerud.

I proposisjonen er kostnadene og bomtakstene økt noe i forhold til bompengeutredningen fra Statens vegvesen som lå til grunn for lokalpolitisk behandling.

I proposisjonen heter det:

"Takstene er litt høyere enn det som er lagt til grunn ved den lokalpolitiske behandlingen. Det er en forutsetning at det før anleggsstart foreligger lokalpolitisk tilslutning til takstene. Dette må også ses i sammenheng med muligheten for å benytte lavere beregningsteknisk rente."

Fylkestinget i Buskerud vedtok torsdag formiddag sak om at takstene økes mot Fremskrittspartiets fem stemmer.

Takstene økes fra 31 kroner til 33 kroner pr. passering for lette kjøretøy og fra 93 kroner 99 kroner pr. passering for tunge kjøretøy. Prosjektet er planlagt nedbetalt etter 15 år.

Kommunestyrene i Kongsberg (11. februar) og Øvre Eiker (18. februar) behandler tilsvarende saksframlegg. 

Vil bedre framkommeligheten 

Prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda består av ca. 13,2 km ny hovedveg og ca. 10 km nye lokal og sideveger med tilhørende konstruksjoner og sideanlegg.

Prosjektet ligger innenfor Kongsberg og Øvre Eiker kommuner, og strekningen er en del av E134 på stamvegruten mellom Drammen og Haugesund.

Ny E134 på strekningen vil bedre framkommeligheten for både gjennomgangs- og lokaltrafikken og gi færre nærføringsulemper i tettbebygde områder.

Det forventes også reduksjon i antall ulykker.

Fylkeskommunal garanti

Gjennom sitt vedtak i fylkestinget 7. mai 2014 har Buskerud fylkeskommune vedtatt å stille selvskyldnergaranti for et maksimalt bompengelån på 2,8 milliarder kroner.

I torsdagens fylkestingsmøte vedtok politikerne at de aksepterer en økning av garantirammen for prosjektet fra 2,8 milliarder kroner til 3,1 milliarder kroner. 


Publisert 5. februar 2015, oppdatert 10. september 2015.