Planprogram for regional plan for kulturminnevern i Buskerud er fastsatt

Et enstemmig fylkesutvalg fastsatte planprogram for regional plan for kulturminnevern i Buskerud i møte 4. mars.

Buskerud fylkeskommune har påbegynt arbeidet med å lage en regional plan for kulturminnevern. Det ble arrangert åpne medvirkningsmøter våren 2014 for å få innspill til hovedtemaer som planen bør ta opp, og det ble varslet oppstart av planarbeid september 2014. Planprogrammet er utarbeidet på bakgrunn av disse innspillene.

Et godt samhandlingsverktøy for kulturarvsektoren

Formålet med planarbeidet er å etablere en plan for hvordan Buskerudsamfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer.

- Med en regional plan for kulturminnevern ønsker vi å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud, uttaler Turid Kolstadløkken, teamleder kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune.

Planprogrammet skisserer 5 hovedtemaer som vil bidra til å nå det nasjonale resultatmålet om å redusere tapet av kulturminner. Hovedtemaene for planarbeidet er:

  • Synliggjøring av de viktigste kulturmiljøene i Buskerud - oversikt over kulturmiljøer som forteller hovedtrekkene i fylkets historie
  • Kunnskapsgrunnlag og kompetanse i kommunene
  • Formidling av kulturarv
  • Kulturarv som ressurs i samfunnsutvikling
  • Regionale samhandlingsarenaer og styrking/etablering av regional kulturminnekompetanse

Det har kommet inn mange innspill til oversikten over Buskeruds viktigste kulturmiljøer. Kulturminneforvaltningen vil gjøre en vurdering av verneverdi for alle innspillene i løpet av planprosessen. De mest verdifulle kulturmiljøene vil bli foreslått lagt inn i en oversikt over Buskeruds viktigste kulturmiljøer.

Planen er ikke juridisk bindende med hensyn til arealbruk. Et eventuelt vern må gjennomføres som egne prosesser etter plan- og bygningsloven eller kulturminneloven. I margen til høyre er nedlastbar innspillsliste og fastsatt planprogram tilgjengelig.

Planprosess 2015

Vi vil bruke 2015 til å utrede plantemaene og utarbeide planforslag. Dette er en prosess som vi ønsker å gjennomføre i samarbeid med berørte parter og interessenter. Det vil blant annet bli opprettet referansegrupper og arrangert temamøter. Grunneiere og eiere av kulturminner vil bli invitert til å delta i arbeidet med lista over Buskeruds viktigste kulturmiljøer.

- Vi vil takke alle som har deltatt i arbeidet med planprogrammet. Vi setter stor pris på engasjementet og alle innspill vi har fått hittil. Vi er opptatt av at planen utarbeides i samarbeid med kulturarvaktørene, uttaler Kolstadløkken.

Forslag til regional plan for kulturminnevern planlegges lagt fram til politisk behandling i 2016. Oppdatert informasjon om planarbeidet finnes på våre hjemmesider.


Publisert 5. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.