Skal bli bedre til å takle mobbesaker

Fylkespolitikerne bevilger 150 000 kroner til skolering mot mobbing i grunnskolen og videregående opplæring i Buskerud.

- Skoleringen, som gjør pp-tjenestene (pedagogisk- psykologisk tjeneste) ute i kommunene bedre rustet til å møte de vanskelige mobbesakene ute i kommunene, er et viktig ledd i å profesjonalisere antimobbearbeidet i Buskerud, sier Iselin Haugo (H), leder av hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylkeskommune.

Det var Haugo som tidligere i vår stilte spørsmål om fylkesutvalget kunne vurdere en støtte med 150 000 kr til skoleringsarbeid for å øke håndteringskompetansen til pp-tjenesten i grunnopplæringen i Buskerud når det gjelder mobbesaker.

I sist møte vedtok fylkesutvalget å støtte skoleringsarbeidet med 150 000 kroner.

- Disse 150 000 kronene er med på å heve nivået på skoleringen, man får muligheten til å hyre inn gode foredragsholdere, samt at deltagerne får bøker og litteratur til odel og eie, som er viktig i det videre arbeidet ute i kommunene, sier Haugo.

Mobbeombud Bodil HougTotalt 54 deltakere gjennomfører skoleringen, inntil tre deltakere fra hvert pp-kontor i fylkeskommunen og kommunene. Hole og Hurum er de eneste som ikke har påmeldt deltakere.

Skoleringen gjennomføres i et samarbeid og spleiselag mellom fylkeskommunen, fylkesmannen i Buskerud og KS Buskerud.

Arbeidet støtter direkte opp under den nylig fremlagte Djupedalutvalgets rapport NOU 2015:2 – "Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø."

Høgskolen i Buskerud og Vestfold vil forske på arbeidet, i tillegg til at tre personer fra lærerutdanningen deltar i skoleringen.

- Jeg opplever at det er stor pågang av mobbesaker til meg, og mange skoler ønsker bistand gjerne over lengre tid en det jeg kan tilby, sier Bodil Houg, Mobbeombud i Buskerud (bildet over).

- PP-tjenesten har stor kompetanse og et mandat for å jobbe med systemsaker, derfor var det naturlig å skolere disse fordi de allerede er i posisjon faglig og geografisk, sier Houg.

- Jeg er spesielt fornøyd med at nesten alle kommune deltar, det betyr at vi får et felles faglig språk på dette fagområdet i hele fylket, sier mobbeombudet.

- Mobbeombudet har vært en av de viktigste satsningene denne perioden, og nå begynner vi å se resultatene på det mandatet hun fikk av politikerne da hun tiltrådte, avslutter Iselin Haugo.


Publisert 28. mai 2015, oppdatert 10. september 2015.