Dette mener lærlingene om lærebedriftene

Lærlingundersøkelsen 2015: Lærlingene i Buskerud er svært motivert for å lære i lærebedriftene, de trives og får god hjelp og veiledning.

- Dette er hovedinntrykket av den ferske undersøkelsen blant lærlingene som har vært i lære ett år, sier Bodil Onsaker Berg i fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune.

Lærlingundersøkelsen er felles for hele landet og gjennomføres fra oktober og fram til 15. desember.

950 lærlinger i Buskerud ble invitert til å svare på undersøkelsen. 46 % svarte på undersøkelsen.

- 10 opplæringskontor og 5 lærebedrifter får tilgang til egne rapporter, og for de fleste av disse er svarprosenten høyere enn gjennomsnittet i Buskerud, fortsetter Onsaker Berg.

Resultatene vil etter hvert bli presentert på skoleporten.no.

Lærlingene uttrykker at de opplever at jobben er utfordrende på en positiv måte, og at de får lære faget gjennom å samarbeide med dyktige kollegaer.

Lærlingene har mer tro på seg selv

- På mange områder er lærlingene i Buskerud litt mer positive enn landssnittet. Erfaringene fra læretiden har gjort at lærlingene har mer tro på seg selv, de opplever at de mestrer oppgavene sine og er fornøyd med opplæringen de har fått på arbeidsplassen så langt, sier hun.

Onsaker Berg sier det er ingen som oppgir å bli mobbet ofte, men det er fortsatt 1 % som opplever krenkende adferd 2-3 ganger i måneden.

1-2 lærlinger svarer at de ikke trives, eller er svært misfornøyd med opplæringen.

Utbytte av opplæringen

Resultatene viser at det lærlingene vektlegger som viktigst for at de skal lære og utvikle seg i faget, er til stede.

- Det er imidlertid forbedringsmuligheter på planlegging av opplæringen og system for dokumentasjon av opplæringen i bedriften, sier Onsaker Berg.

- Vi merker oss at over 40 % mener at bruk av opplæringsbok/nettside/logg i liten grad bidrar til at de får bedre utbytte av opplæringen.

- Når vi fra annen forskning vet at egenvurdering og refleksjon er viktig for lærling er det grunn til å gå nærmere inn på hva det er som gir et slik utslag, fortsetter hun.

- Opplever ikke lærlingene at egenvurdering er viktig, eller opplever de ikke at opplæringsbok/nettside/logg legger til rette for egenvurdering? spør Onsaker Berg.

Onsaker Berg sier de ser at begrepsforståelsen knyttet til aktøren opplæringskontor i fag- og yrkesopplæringen er lav.

Lærlingene som har lærekontrakt gjennom et opplæringskontor er stort sett kjent med det, men for de øvrige lærlingene virker dette spørsmålet og svaralternativene uklare.

- Resultatene i lærlingundersøkelsen legges til grunn i oppfølgingen av lærebedrifter og opplæringskontor framover, avslutter Bodil Onsaker Berg i fylkeskommunen.

Det vil gjennomføres utviklingsdialoger med de største opplæringskontorene i første kvartal i 2016.


Publisert 12. januar 2016, oppdatert 13. januar 2016.