Disse får penger til kommunale trafikksikkerhetstiltak i 2016

Tryggere skoleveger: 11 kommuner i Buskerud får til sammen 4,4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak.

Buskerud fylkeskommune har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket (vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Tirsdag formiddag fordelte FTU 4,4 millioner kroner til kommunale trafikksikkerhetstiltak og 300 000 kroner til frivillige trafikksikkerhetstiltak i Buskerud.

- Vi er opptatt av at barn og unge skal kunne gå og sykle trygt når de skal på skolen eller på et fritidsaktivitet, sier Olav Skinnes (Sp), leder av FTU.

- Det er dessuten bra for miljøet at flest mulig kan gå eller sykle, og det er også en helsegevinst for brukerne, sier Skinnes.

Skinnes sier det er kommet inn mange gode søknader fra kommunen om økonomisk støtte fra FTU.

- Nå kommer pengene og vi ser fram til at kommunene får satt i gang de ulike prosjektene, sier Olav Skinnes.

Fordeling av tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak

Nedre Eiker:

 • 300 000 kroner til oppgradere en sti gjennom et skogholt til en 80 m lang gangvei med belysning fra byggefeltet Åsen vest til Åsen skole. Brukes som skolevei og som atkomst til idrettsanlegg.
 • 120 000 kroner til fartshumper på Steinbergveien mellom Grenveien og Nersettveien, ca. 400 m. Er ikke gangvei på strekningen, mye brukt som skolevei.
 • 90 000 kroner til fartshumper på første del av Linneaveien, 230 m. Veien mangler fortau, og mange bilister kjører for fort på strekningen.

Kongsberg:

 • 200 000 kroner til å etblere en trafikksikkerhets- kampanje for idrettslag, lik BFKs Verditransport-kampanje. Fokus på holdninger, reisepolicy m.m. Klubbene som blir med skal få et årlig tilskudd.
 • 50 000 kroner til å tilby gratis piggdekk, lys og sykkelsjekk til elever på ungdomsskolene for å motivere til økt sykkelbruk vinterstid, og gjøre det trygt å sykle om vinteren. Elevene forplikter seg til 2 dager sykling per uke.
 • 35 000 kroner til å arrangerer en sykkelaksjon for 1. til 10. trinn i mai, med mål om å få flere til å sykle til skolen. Ønsker midler til premiering av beste klasse.

Hurum:

 • 1 200 000 kroner til farlig krysningspunkt for skolebarn mellom Grytnesveien og Langsetveien på Sætre. Mangler gangfelt og fortau, stor trafikk.

Hole:

 • 223 000 kroner til busslomme i krysset med Jomfrulandsvegen ved Kjelleberget. Kulturskole og fritidsklubb i nærheten medfører at mange barn tar bussen derfra.

Hol:

 • 55 000 kroner til å arrangere hver høst en kampanje på alle barnskolene for å få flere til å gå/sykle til skolene. I forbindelse med kampanjen ønsker kommunen å dele ut refleksbrikker til elevene, gjennomføre mindre ts-tiltak rundt skolene (skilting, oppmerking) samt legge til rette for sykkelopplæring ved skilting/oppmerking i skolegårdene.

Nes:

 • 10 500 kroner til Nes ungdomsskole som har trafikk som valgfag for alle elevene i 9. trinn, med mye fokus på bedre holdninger til bruk av sikkerhetsutstyr. Ønsker at elevene skal lage sin egen refleks, samt reflekskonkurranse med premie til klassen som har størst bruk av refleks.

Gol:

 • 89 250 kroner til Breidokkvegen som mangler fortau og belysning, og både skolebarn og barnehagebarn ferdes her. Ønsker belysning på en strekning. Ønsker også belysning ved innkjøringen til Petterbråten boligfelt, hvor det også er bussholdeplass uten lys.

Ål:

 • 11 250 kroner til Ål ungdomsskole har trafikk som valgfag, med fokus på trafikksikkerhet. Ønsker støtte til lisens og lærebøker.
 • 3 750 kroner til å arrangere årlig en trafikksikkerhetsdag, hvor utrykningsetater er til stede. Søker om støtte til busstransport.
 • 15 000 kroner til å gjennomfører aksjoner for å få flere til å gå til skole og jobb, ønsker støtte til premiering og annet materiell.
 • 15 000 kroner til å gjennomføre et prosjekt i samarbeid med ungdomsskoleklasser hvor de måler hvor langt det er å gå til skolen, slik at elevene skal få et bevisst forhold til gangavstanden og bli motivert for å gå til skolen. Midler til premiering.
 • 22 500 kroner til at skoler og barnehager skal få tilbud om busstransport til ulike aktiviteter, for å unngå at foreldrene kjører barna.
 • 112 500 kroner til flere steder som mangler oppmerking som viser skille mellom G/S-veger og bilveger, samt oppmerking av gangfelt.
 • 112 500 kroner til oppsetting av sykkelstativ ved Ål ungdomsskole, for å motivere flere elever til å sykle til skolen.
 • 22 500 kroner til oppsetting av sykkelstativ ved Leveld og Torpo skolene, for å motivere flere elever til å sykle til skolen.
 • 13 500 kroner til undergang under rv. 7 mangler lys. Mange bruker undergangen for å komme til idrettsanlegget Bråta.

Øvre Eiker:

 • 1 000 000 kroner til å etablere hente- og bringeplass ved Ormåsen oppvekstsenter, bedre tilrettelegging for gående og syklende ved å sikre krysningspunkter, lage fortau m.m. Dagens løsninger er ikke dimensjonert for trafikkmengdene ved oppvekstsenteret, og det oppstår farlige situasjoner.

Nore og Uvdal:

 • 90 000 kroner til gatelys ved busstopp, holdeplassen brukes av skolebarn.

Rollag:

 • 540 000 kroner til ny gang- og sykkelvei i Rollag sentrum.
 • 36 000 kroner til opphøyd gangfelt, skolevei med mye trafikk.

Krav om kommunal trafikksikkerhetsplan

Det er en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Statens vegvesen og samferdselsavdelingen i fylkeskommunen som har utarbeidet forslagene til fordeling som FTU vedtok.

Søknadene er vurdert på bakgrunn av søknadskriteriene for ordningen. Kriteriene krever blant annet at kommunal trafikksikkerhetsplan skal ligge til grunn for søknaden.

Videre er det en forutsetning at tiltaket, som kan være både fysisk og trafikantrettet, skal gi god trafikksikkerhetsgevinst i skolenære områder og nærmiljø.

Ved fysiske tiltak skal kommunene stille med en egenandel på 40 % av totalkostnadene.


Publisert 20. januar 2016, oppdatert 20. januar 2016.