Fylkesordfører og åtte ordførere med felles brev til Helse Sør Øst om nytt sykehus

”Beslutningen om nytt sykehus på Brakerøya i Drammen, har utløst ny debatt om lokalisering av spesialiserte områdefunksjoner i helseforetaket.”

Mandag 14. november sendte fylkesordfører Roger Ryberg og åtte ordførere i drammensregionen et felles brev til ledelsen i Helse Sør Øst.

Her er brevet:

"Beslutningen om nytt sykehus på Brakerøya i Drammen, har utløst ny debatt om lokalisering av spesialiserte områdefunksjoner i helseforetaket.

Bakgrunnen for dette er at den fastsatte økonomiske rammen for nytt sykehus gjør det nødvendig å finne tiltak for å justere prosjektet.

Drammen sykehus har regiontjenester for 480 000 innbyggere. Innbyggerne i Røyken og Hurum må fortsatt opprettholde Drammen sykehus som sitt lokalsykehus, selv om de blir del av ny kommune.

Helse Sør­ Øst har fått tydelige signaler fra ordførerne i Hurum og Røyken om at innbyggerne vil ha Drammen sykehus som sitt lokalsykehus.

Flytting av spesialiserte områdefunksjoner fra Drammen sykehus har vært nevnt som et av flere mulige tiltak, men det er mye som peker i retning av dette ikke vil være hensiktmessige valg, verken når det gjelder hensyn til reisetid for pasientene, pasientsikkerhet, kvalitet eller økonomi.

Kortest mulig reisetid til det nye sykehuset er viktig av hensyn til pasientenes sikkerhet og av miljøhensyn.

Med bruk av egen bil eller kollektiv transport, har en langt større del av befolkningen i regionen kortere reisetid til nye Drammen sykehus på Brakerøya, enn til Bærum sykehus.

Det totale transportarbeidet vil også være mindre til Brakerøya enn til Bærum. Økt reisetid ville kunne medføre økte kostnader, mer transportarbeid og økte utslipp av klimagasser.

Drammen sykehus har spesialiserte områdefunksjoner innenfor nevrologi, barn (både nyfødtintensiv og større barn), habilitering, øre-nese-hals, øye, hematologi, patologi, klinisk brystutredning og brystkirurgi, samt karkirurgi for omlag 480 000 innbyggere.

Risiko for å tape kvalitet ved en eventuell flytting av spesialiserte områdefunksjoner er stor. Tapt kvalitet medfører dårligere helsetilbud til pasientene og ineffektivitet. Ineffektivitet gir økte kostnader.

Bevaring og videreutvikling av robuste spesialiserte områdefunksjoner er avgjørende for at sykehuset i Drammen skal kunne opprettholde høy standard og effektivitet i helsetilbudet og beholde høyt kvalifisert helsepersonell.

Dyktige fagfolk vil jobbe og forske der det allerede er etablerte spesialiserte fagmiljøer. Nærhet til Høgskolen i Sørøst-Norge i Drammen representerer i dag deltagelse i internasjonal forskning og innovasjon.

Flytting av spesialiserte områdefunksjoner vil medføre at kompetansemiljøer brytes opp og at godt etablerte samarbeidsrelasjoner innen forskning og innovasjon går tapt.

Dette må unngås, fordi det kan få alvorlige konsekvenser for pasientsikkerhet og pasientenes opplevelse av kvalitet. Det tar mange år å bygge opp igjen spesialiserte og tverrfaglige behandlingstilbud.

Øyeavdelingen ved Drammen sykehus er et eksempel på hvorfor det er viktig å bevare og videreutvikle et spesialisert områdefunksjon, med allerede godt etablert samarbeid med høgskolen og forskningsmiljøet innen optometri og synsvitenskap.

Nærhet til høgskolen i Sørøst-Norge og utvikling av teknologiske hjelpemidler øker diagnostisk treffsikkerhet.

Områdefunksjonen Brystdiagnostisk senter ved Drammen sykehus er enda et eksempel. Etter 15 år med systematisk oppbygging av et spesialisert tverrfaglig miljø, er resultatet et helsetilbud innenfor brystdiagnostikk og behandling som er blant de beste i landet, både når det gjelder kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet. Brystdiagnostisk senter er også integrert i den patologiske områdefunksjonen ved Drammen sykehus. Nærhet til patologisk avdeling er avgjørende for å kunne stille sikker diagnose raskt og redusere ventetid for pasienter som er i et behandlingsløp.

Nytt sykehus på Brakerøya i Drammen gir store muligheter som må utnyttes.

Arbeidsplasser og spesialisert kompetanse må sikres gjennom å videreutvikle områdefunksjoner i allerede godt etablerte fagmiljøer og samarbeidsrelasjoner med nærliggende høgskole og teknologibedrifter.

Det er fremragende fagmiljøer i Vestre Viken som trenger rom for å drive forskning og innovasjon, ikke bare innen somatikkfeltet, men også innen psykisk helsevern og digitalisering er det et stort potensiale for innovasjon.

Nasjonal helse- og sykehusplan slår fast at eventuell flytting av fagmiljøer og avdelinger fra sykehus må begrunnes i at det bedrer kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen.

Godt etablerte spesialiteter ved Drammen sykehus må derfor bevares, for å unngå at trygge verdier for pasientene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet må bygges opp på nytt. Tapt kvalitet skaper i tillegg ineffektivitet i sykehuset. Ineffektivitet koster penger!

Med vennlig hilsen

Roger Ryberg, fylkesordfører Buskerud
Monica Wee Bratlie, ordfører Hurum
Eva Noren Eriksen, ordfører Røyken
Gunn Cecilie Ringdal, ordfører Lier
Tore Opdal Hansen, ordfører Drammen
Bent Inge Bye, ordfører Nedre Eiker
Ann Sire Fjerdingstad, ordfører Øvre Eiker
Andreas Muri, ordfører Svelvik
Elin Weggesrud, ordfører Sande"


Publisert 14. november 2016, oppdatert 14. november 2016.