Fylkestinget vedtok Buskerudbypakke 2 med stort flertall

Transportpakken skal gjøre det enklere og raskere å ta seg frem i Buskerudbyen med tog, buss, bil og sykkel.

Onsdag ettermiddag vedtok et ekstraordinært fylkesting Buskerudbypakke 2 med stort flertall.

- Vi er nå klare til å forhandle med staten om en framtidig bypakke for Drammen.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune

Buskerudbypakke 2 er en transportpakke som skal gjøre det enklere og raskere å ta seg frem i Buskerudbyen med tog, buss, bil og sykkel.

Følger opp Stortingets klimapolitikk

- Det er nødvendig å gjennomføre et helhetlig samferdselsløft for å møte vekstutfordringene i byområdet og legge til rette for at Stortingets vedtatte klimapolitikk følges opp i vårt område, mener Ryberg.

Oppfølging av klimapolitikken forutsetter at veksten i persontrafikken tas av tog, buss, sykkel og gange.

- Dette er en den største politiske saken på mange tiår i dette området for å få til et grønt skifte, fortsetter Ryberg.

Ryberg er fylkesordfører og leder av den politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet. Buskerudbysamarbeidet består av ni parter.

- Buskerudbyen er Norges femte største byområde, og det stilles ekstra store krav til at de største byområdene tar sin del av ansvaret for å redusere klimautslippene og utvikler transportsystemer som bidrar til at nasjonale mål nås, sier fylkesordføreren.

- Vi ønsker å bygge ut kollektivtilbudet og sørge for tryggere forhold for gående og syklende.

Roger Ryberg, fylkesordfører

Nødvendig med spleiselag

Buskerudbypakke 2 illustrasjon

For å få økonomiske midler til å gjøre de nødvendige forbedringene må det etableres et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen, kommunene og innbyggerne i Buskerudbyen.

Det vil si at staten betaler én andel mens én andel finansieres gjennom bompenger. Innføring av bompenger er en forutsetning for at staten skal bidra.

50 000 flere innbyggere

Fram mot 2040 blir vi 50 000 flere innbyggere i Buskerudbyen. Dette tilsvarer en vekst på over 30 prosent.

- En tilsvarende vekst i biltrafikken er ikke forenlig med målet om 40 prosent kutt i klimagassutslippene.

Roger Ryberg, fylkesordfører

Der du bor og reiser

Buskerudbypakke 2 har nå vært behandlet i alle de aktuelle kommunene i Buskerudbysamarbeidet.

Likelydende lokalpolitiske vedtak ved sluttbehandling i by-/kommunestyrer og fylkesting er en forutsetning for at Stortinget skal sluttbehandle saken.

- Målet er å få den vedtatt i Stortinget før neste sommer. Da kan vi i så fall starte utbyggingen av det fremtidige transportsystemet allerede i 2018.

Roger Ryberg, fylkesordfører


Publisert 21. september 2016, oppdatert 23. september 2016.