Langsiktig strategi for skoletilbud ut på høring

Hvordan skal det videregående skoletilbudet i Buskerud se ut om 5, 10 og 15 år?

Etter en omfattende innspillprosess sender Buskerud fylkeskommune et forslag til langsiktig strategi ut på høring.

Høringsfristen er 9. september.

Les også: Slik sender du inn høringssvar

Hvert år vedtar fylkespolitikerne hvilke utdanningstilbud og klasseomfang de videregående skolene skal ha kommende skoleår.

Klassetall endres opp eller ned, og nye tilbud blir opprettet ut fra elevtallsvekst, søking, og arbeidslivets behov for arbeidskraft.

Den langsiktige strategien skal skape forutsigbarhet om hvilken retning skoletilbudene bør utvikles i de ulike geografiske områdene i Buskerud etter hvert som elevtall, arbeidsmarked og søking endres.

Strategien er derfor ment å gi prinsipper og retning for den årlige dimensjoneringen av det videregående skoletilbudet.

Strategien er utarbeidet etter vedtak i fylkestinget og etter vedtatt mandat for arbeidet i hovedutvalget for utdanningssektoren.

Arbeidsgruppa har hatt medlemmer fra partene i arbeidslivet, Elevorganisasjonen, Kommunenes Sentralforbund, de hovedtillitsvalgte og representanter fra administrasjonen.

Trangere økonomiske rammer er en av forutsetningene som ligger til grunn. Økende elevtall i deler av fylket og synkende årskull i andre områder er en annen premiss.

Høringsforslaget skisserer hvilke kjernetilbud som må være tilgjengelig for elever i alle regioner og hvilke tilbud som på bakgrunn av elevgrunnlag og kostnader må gis på ett eller noen få steder.

Det yrkesfaglige opplæringstilbudet må være i godt samsvar med arbeidslivets behov i regionene. Det er også viktig at elever i alle deler av fylket har god tilgang til et bredest mulig studiespesialiserende tilbud.

I innspillprosessen er det hentet synspunkter fra regionrådene, næringsforeninger, skolemiljøutvalg, opplæringskontorer, landbruksorganisasjoner samt de organisasjonene som er representert i arbeidsgruppa.

Strategien er nå lagt ut på offentlig høring. Behandlingen skjer i Yrkesopplæringsnemnda og to politiske utvalg i november, med endelig vedtak i fylkestinget i desember.


Publisert 29. juni 2016, oppdatert 29. juni 2016.