Nærmere nytt sykehus i Buskerud

Nytt sykehus er omtalt i årets statsbudsjett. – Et positivt signal til innbyggerne i vårt fylke, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Årets statsbudsjett ble lagt frem i dag. Konkrete tiltak for Buskerud spesifisert i statsbudsjettet finnes her.

Nytt sykehus i 2024?
Nytt sykehus i Buskerud er skriftlig omtalt i årets statsbudsjett, selv om det ikke er øremerket med penger i samme budsjett. 

-     Det er gledelig at sykehuset i Buskerud nå står omtalt i statsbudsjettet. Vi er flere som lenge har vært opptatt og arbeidet for at vi skal komme nærmere en realisering av et nytt sykehus for våre innbyggere.  Samtidig håper jeg regjeringen står for lovnaden og at pengen konkret synliggjøres og øremerkes i revidert budsjett til sommeren. Forutsetter at enkeltprosjekter tas inn i revidert budsjett, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Samferdsel – et prioritert område
Det er flere tiltak innenfor samferdsel som er konkrete i årets statsbudsjett. Regjeringen foreslår å bevilge hundre millioner kroner til E16 Bjørum – Skaret i Bærum og Hole kommuner. Prosjektet omfatter bygging av ny firefelts vei. Det skal bygges en tunnel under Sollihøgda, og en tunnel under Bukkesteinshøgda. Utbyggingen vil gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen.

 -   Bevilgning til oppstart av prosjektet E16 Bjørum – Skaret er svært gledelig. Med foreslåtte hundre mill.kr til blant annet prosjektering i 2017 vil det bidra til at byggearbeidene allerede kan starte i 2018. Ikke minst er det viktig for Ringeriksregionen, sier Ryberg.

Buskerudbyen
Regjeringen foreslår i alt 939,7 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene, Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø. For 2017 er det satt av 80 millioner kroner fra belønningsordningen til Buskerudbyen.

-   Med forslaget til statsbudsjettet for 2017 følger regjeringen opp belønningsavtalen med Buskerudbyen som ble inngått i 2014. Det er vi tilfreds med. Det viser også at det arbeidet som vi gjør gjennom Buskerudsamarbeidet gir resultater, og at Staten prioriterer å støtte det arbeidet vi gjør, sier Ryberg som også er leder av ATM utvalget i Buskerudbyen.

Regionale utviklingsmidler
Når det gjelder bevilgninger til regionalutvikling, viser årets statsbudsjett i sum redusering på de fleste områder.

 - Det er bekymringsfullt for fylkeskommunen som en regional utviklingsaktør at bevilgningen synes for det meste å gå i feil retning. Det er også dramatisk for de kommunene det gjelder, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.

 

 

 


Publisert 6. oktober 2016, oppdatert 7. oktober 2016.