Sanner vil ha 10 regioner innen 2020

- En regionreform gir mulighet for å styrke og utvikle det regionale folkevalgte nivå til beste for samfunnsutviklingen, mener fylkesordfører Roger Ryberg.

Regjeringen la tirsdag formiddag frem stortingsmelding om nye regioner.

Her kan du lese stortingsmeldingen: Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

- Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

- Det er et godt og konstruktivt utspill fra Sanner, og da er det opp til regionene selv og definere sin fremtid.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Les også: Pressemelding fra Østlandssamarbeidet: Større og mer slagkraftige regioner på Østlandet

Tre folkevalgte nivåer

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer. Med det utgangspunktet legger regjeringen frem en stortingsmelding om regionreform.

- Tiden er moden for større og mer funksjonelle regioner.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister 

- Regioner som henger sammen, hører sammen. De bør møte både utfordringer og muligheter samlet, sier Sanner.

I juni 2015 ba Stortinget om en melding om nye oppgaver til større regioner. Stortinget fremhevet større regioner som en forutsetning for forsterket rolle og nye oppgaver.

Regjeringen foreslår at større regioner skal få et tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen i sin region.

- En regionreform gir mulighet for å styrke og utvikle det regionale folkevalgte nivå til beste for samfunnsutviklingen.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Roger Ryberg

- Vi vil være meget fremoverlente både i Buskerud og i hele Østlandssamarbeidet, sier Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud.

I fjor sommer inviterte kommunalminister Jan Tore Sanner fylkeskommunene og Oslo kommune til å innlede nabosamtaler, slik han også har gjort overfor kommunene.

Buskerud fylkeskommune har nå naboprater med Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommuneVestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.

Fylkene har frist 1. desember i år til å fatte vedtak om sammenslåing, slik at nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020 samtidig med kommunereformen.

- Nå har fylkeskommunene mulighet til å sette seg i førersetet og utvikle en fremtidsrettet regional struktur som setter dem i stand til å legge premisser for samfunnsutviklingen og ta lederskap på viktige samfunnsområder, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

- Det er hyggelig at Sanner legger vekt på vår rolle, og det blir spennende tider utover året, sier fylkesordføreren i Buskerud fylkeskommune.

- Vi skal gjøre vår jobb som fremoverlent regional aktør.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

 - Jeg opplever at det er god stemning blant fylkene på Østlandet, og det er spennende diskusjoner når det gjelder hva som skal skje med regionene, sier Ryberg og viser til at man er midt i en utredningsfase med naboprater mellom fylkene.

Styrke regionene

Regjeringen mener en halvering av antall fylkeskommuner vil legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom region og stat. Regjeringen vil også gjennomgå de statlige regioninndelingene i lys av de nye grensene for det regionale folkevalgte nivået.

- Regionreformen er et viktig grep for utvikling av en velfungerende og effektiv forvaltning, sier Sanner, og henviser til produktivitetskommisjonen som i sin vurdering påpeker at "Et godt samspill mellom statlig sektoradministrasjon og den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen er en forutsetning for en effektiv forvaltning". 

I meldingen foreslås det tiltak for å styrke regionene som premissleverandør for egen utvikling og bedre samordning mellom kommuner, region og stat.

Det foreslås overføring og vurdering av overføring av oppgaver og ansvar innen en rekke områder. Blant annet innenfor samferdsel, kulturminnevern, kultur, næringsutvikling og friluftsliv.

-Det er nødvendig å se større områder og tiltak i sammenheng. Dette er nødvendig for å håndtere viktige problemstillinger som klima og klimatilpasning, samordnet areal- og transportplanlegging, omstilling i næringslivet og utvikling av den kompetansen som samfunnet trenger, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Vedtak om sammenslåing innen 1. juli

Kommunene i landet skal fatte vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016. Fylkes­kommunene er oppfordret til å fatte vedtak om strukturendringer på regionalt nivå i løpet av høsten 2016.

Regjeringen planlegger å fremme forslag til Stortinget om ny kommunestruktur og ny region­struktur våren 2017.

Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020, etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019.


Publisert 5. april 2016, oppdatert 27. september 2016.