Sender brev til statsråden om Oslofjordforbindelsen

Fylkesordfører oppfordrer statsråden om å fatte en rask beslutning og velge løsning med utvidelse av dagens riksveg 23 med Oslofjordtunnell.

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en tilleggsutredning for riksveg 23 Oslofjordforbindelsen.

Ut i fra en samlet vurdering anbefaler Vegvesenet bru i nord. Rangeringen er som følger:

  1. Bru i nord
  2. Utvidelse av dagens rv. 23 med Oslofjordtunnell.

Buskerud fylkeskommune har den 28. januar 2015 behandlet KVU for Oslofjorden og fattet følgende vedtak:

"Fylkesutvalget anbefaler at det pågående planarbeid for bygging av nytt løp for rv. 23 Oslofjordtunnelen videreføres og realiseres raskest mulig. Det forutsettes effektiv planlegging og bygging. Hele strekningen fra E6 i øst til E18 i vest sees i sammenheng. Hele strekningen må ferdigstilles for å oppnå et forutsigbart, effektivt transportsystem som knytter bolig- og arbeidsmarkedet på hver side av Oslofjorden tettere sammen."

Tirsdag 29. november sendte fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) et brev til statsråd Ketil Solvik Olsen (Frp) der han ber om fortgang.

- Det er svært viktig med en rask realisering av prosjektet. Eksisterende tunnel har svært dårlig regularitet og har vært stengt ca. 300 ganger i året. Det medfører en vanskelig situasjon for næringslivet og trafikantene for øvrig, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

- Det foreligger vedtatt reguleringsplan for utvidelse av dagens rv.23 med Oslofjordtunnel. Velges bruløsning vil det ta mange år med planlegging før reguleringsplan er vedtatt, fortsetter han.

Fylkesordføreren oppfordrer derfor statsråden om å fatte en rask beslutning og velge løsning med utvidelse av dagens rv.23 med Oslofjordtunnell.

- Det er kun en slik løsning som vil være realiserbar i løpet av kort tid, avslutter Ryberg.


Publisert 29. november 2016, oppdatert 29. november 2016.