Skoleinvesteringsplan ut på høring

Planen har et investeringsperspektiv fram til 2026, og tar blant annet høyde for regionreformen i denne perioden.

Fylkesrådmannen har nå lagt fram forslag til Skoleinvesteringsplanen som skal opp til politisk behandling i fylkestinget i desember.

Formålet med saken er å fremstille en samlet plan for bruk av de midler som fylkestinget, i forbindelse med behandling av budsjett 2016 til 2019, har avsatt til investeringer i videregående skoler. Investeringsperioden vil strekke seg ut over 2019 og tar hensyn til behov fram til 2026.

Midlene skal dekke:

  • Etablering av tilstrekkelig godkjente elevplasser i alle regioner
  • Sikring av godkjente arbeidsforhold for ansatte
  • I størst mulig grad bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet

 

Samarbeid skole/arbeidsliv
Fylkeskommunen skal ha et godt og attraktivt  utdanningstilbud som  ivaretar arbeidslivets behov. Dette avspeiles også i investeringsplanene for nye skolebygg.

- Samarbeid om lokaler og utstyr vil redusere fylkeskommunens investeringsbehov. Vi skal se etter muligheter, men detaljerer ikke hvor mye av investeringene som kan flyttes over i arbeidslivets lokaler. Vi ser derimot på ulike løsninger i forbindelse med investeringene på de videregående skolene i Kongsberg, Drammen og Lier, sier fylkesrådmann Georg N. Smedhus.

 Planen trekker fram samarbeidet med teknologibedriftene på Kongsberg som allerede er godt i gang, og ser også muligheter med utbygging av nytt sykehus på Brakerøya.

- I Drammensregionen og i Lier ser vi det som en mulighet å samarbeide med Vestre Viken HF om lokaler i forbindelse med nytt sykehus. Det kan være aktuelt å flytte så vel helsefagene som byggtekniske fag til nytt sykehus som alternativ til utvidelse av egne skolelokaler i Lier, sier Smedhus.

 

750 millioner i investeringsmidler
Planen har som mål å sikre et helhetlig og godt tilbud til  elevene i hele fylket uavhengig av lokalisering.

 - Det er viktig å sikre jevn kvalitet og tilbud i hele fylket med henblikk på vedlikehold og investeringer i skolebygg. For første gang legger vi fram en plan som nettopp sikrer en slik likhet uavhengig av geografisk plassering.

- Jeg er glad for at vi kan bruke 750 millioner i investeringsmidler som gjør at vi fremover kan tilby gode undervisningslokaler til ungdommen i Buskerud.

Fylkesrådmann Georg N. Smedhus

Bygg- og eiendomsseksjonen  har vært ansvarlig for utredningsarbeidet i samarbeid med Utdanningsavdelingen.

 

Høringsfrist er 14. oktober.

Se - Skoleinvesteringsplan

   


Publisert 14. september 2016, oppdatert 14. september 2016.