Stor vekst i folketallet - økt transportbehov

NTP 2018-2029: Gående, syklende og kollektivtrafikk må prioriteres i utbyggingen av transportinfrastruktur

Mandag klokka 10 la de statlige transportetatene (Avinor/Kystverket/Jernbaneverket/Statens vegvesen) fram sitt forslag til 12-års plan.

Les også: Forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029

Forslaget danner grunnlaget for regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan.

Buskerud fylkeskommune overførte orienteringen om NTP-forslaget direkte på web-TV i forbindelse med Buskerudtinget.

Her kan du se opptak av Buskerudinget på web-TV

Presentasjon NTP 2018-2029 ved Kjell Inge Davik, Statens vegvesen  (pdf)

Presentasjon Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 2018-2029 ved Kjell Inge Davik, Statens vegvesen (pdf)

Presentasjon jernbanen i Buskerud i NTP 2018-2029 ved Inger Kammerud, Jernbaneverket (pdf)

Presentasjon Innseilingen til Drammen i NTP 2018-2029 ved Sven Arild Hansen, Kystverket (pdf)

NTP gående og syklende

Økt folketall

Folketallet øker, og det øker fortere enn før. 

Les også: Folketallet i Buskerud vokser kraftigere enn landsgjennomsnittet

- Økt folketall, og at det vokser raskere enn før. Det må vi ta hensyn til når vi planlegger og prioriterer samferdselsprosjekter i vårt fylke.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap)

Planforslaget NTP 2018-2029 med lokale prosjekter:

 • E16 Skaret - Hønefoss og Ringeriksbanen prioriteres og fullføres innen 2024 med middels og høy ramme.
 • Linnes - E18 er prioritert dersom man får høy økonomisk ramme
 • Rv 282 Holmenbrua er prioitert innenfor høy ramme, forutsatt 50 prosent bompengefinansiert 
 • Strømsåstunnelen er prioritert innefor høy ramme, forutsatt 50 prosent bompenger
 • Rv 7 Svenkerud - Gol er prioritert innenfor høy ramme
 • Fylkesveg 282 mellom Brakerøya og Amtmannssvingen i Lier er foreslått som riksveg
 • Mjøndalen stasjon er foreslått utbygget som middels ramme
 • Fylkesveg 40 Vestfold - Kongsbger er foreslått som riksveg
 • Mindre investeringsprosjekter prioriteres høyt
 • Bymiljøavtale og belønningsmidler prioiteres høyt med 66,5 milliarder kroner (60 prosent mer enn i dag).
 • Sykkelekspressveg Gulskogen - Mjøndalen finansieres av staten.
 • Klimautlipp skal halveres innen 2030, utslippsfritt innen 2050
 • Drift og vedlikehold prioriteres høyt, i forslaget forutsettes det at etterslepet i samferferdselssektoren tas igjen i 12-års perioden
 • NTP 2014 - 2017 følges opp, det vil si at prosjekter som var forutsatt starte opp før 1.1 2018 blir gjennomført.
 • InterCity-prioriteringen holdes fast

Buskerudtinget består av fylkets stortingsrepresentanter, fylkesutvalget og ordførerne i de 21 kommunene. I tillegg deltar representanter fra fylkesmannen og organisasjoner i Buskerud.

- Buskerud fylkeskommune er høringsinstans, og vi vil umiddelbart sende NTP-forslaget på høring til kommunene våre før fylkestinget avgir endelig uttalelse i juni, sier fylkesordfører Ryberg.

Høringsfristen for kommunene er 1. mai.

Departementet vil etter fylkeskommunenes høring så utarbeide en stortingsmelding som Stortinget behandler våren 2017.


Publisert 29. februar 2016, oppdatert 29. februar 2016.