Ungdom vil ha kultur i skoletiden

Ungdom vil ha kultur med aktuelle temaer - spesielt på temaer omkring mobbing, psykisk helse og kropps- og motepress, viser en brukerundersøkelse for Den kulturelle skolesekken i Buskerud.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

- Tidligere forskning på Den kulturelle skolesekken har pekt på at samarbeidet mellom utdanningssektoren og kultursektoren har vært en utfordring, sier Lill Carin Jacobsen, Dks-koordinator i Buskerud fylkeskommune.

- Elever og læreres erfaringer med DKS som kommer fram i denne brukerundersøkelsen, kan tyde på at dette ikke er en like tydelig utfordring som før, fortsetter hun.

Her kan du se resultater fra Telemarksforskings undersøkelse om Den kulturelle skollesekken 

Funn fra brukerundersøkelsen:

  • Både elever og lærere ser på DKS-besøkene som en selvfølgelig del av skoletilværelsen. I følge flere av informantene har det skjedd en holdningsendring blant lærerne når det gjelder tilpasning til og forståelse for at det brukes tid til DKS.
  • Informasjonen fra DKS Buskerud til skolene kommer på et tidlig nok tidspunkt, slik at skolene får mulighet til å tilpasse planleggingen av skoleåret ut ifra det.
  • Skolene har innarbeidet rutiner for å planlegge DKS-besøkene gjennom året.
  • Lærerne/kulturkontaktene opplever informasjonsmateriellet som sendes ut fra DKS som godt tilpasset innholdet i læreplanen, noe som gjør det enkelt for den enkelte lærer å trekke veksler på DKS-tilbudet i undervisningen dersom det er ønskelig.
  • Et hovedinntrykk fra intervjuene er at både kulturkontakter og lærere knytter DKS-tilbudene til undervisningen der det passer inn, men at de samtidig er opptatt av at noen ganger er selve kunstopplevelsen det viktigste.
  • Et annet interessant funn er at ungdom vil ha kultur med aktuelle temaer. Da tenker de spesielt på temaer omkring mobbing, psykisk helse og kropps- og motepress.

Tidligere forskning har pekt på at en gjennomgående utfordring i ordningen er en manglende forståelse mellom det pedagogiske og det kunstneriske i DKS.

- Her sier forskerne at DKS Buskerud i stor grad lykkes med å tilpasse kunstproduksjonene til skolens pedagogiske formål og videre at en holdningsendring har funnet sted, sier Jacobsen.

- Pedagogene har nå i langt større grad åpnet seg for kunstens posisjon.

Lill Carin Jacobsen, Dks-koordinator

- Det har altså skjedd en gjensidig tilpasning og åpenhet for hverandres perspektiver, et resultat av 15 år med DKS i Buskerudskolene, mener hun.

Lill Carin Jacobsen er veldig fornøyd med at ungdommens stemmer har fått en så stor plass i undersøkelsen. Videre sier Jacobsen at tilbakemeldingene er viktige i videre arbeid.

- I undersøkelsen pekes det også på viktige temaer som det kan være grunn til å se nærmere på i den videre utvikling av ordningen, sier hun.

- Blant annet forholdet mellom det sære og det nære og hvordan produksjonene både innen kunst, musikk, teater og film oppfattes blant elevene.

- Fylkeskommunen ved DKS Buskerud skal bruke denne undersøkelsen aktivt i arbeidet med skolesekken fremover, avslutter Lill Carin Jacobsen i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 18. februar 2016, oppdatert 19. februar 2016.