Utdanning i fengsel: En vei bort fra kriminalitet

Halvparten av de innsatte har kun grunnskole: Utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune vedtok ny fireårsplan for utdanning i fengsel.

Utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Buskerud 2015-2019.

- Målsettingen med planen er å sørge for at innsatte får et godt og realistisk opplæringstilbud, tilpasset den enkelte sitt behov, sier Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

- Utdanning er et sentralt element i rehabiliteringsarbeidet, det er en investering i fremtiden for den enkelte, og et bidrag til større trygghet i samfunnet.

Sissel Urke

Mangelfull skolegang

I en rapport fra Fylkesmannen i Hordaland «Nordmenn i fengsel: utdanning, arbeid og kompetanse», kartla de innsatte med norsk statsborgerskap i 2012 og fant følgende:

Tabell fengsel utdanning

- Levekårsundersøkelser viser oss at innsatte i norske fengsel har langt større levekårsproblemer, som manglende utdannelse, arbeidsledighet og helseproblemer, enn befolkningen forøvrig, fortsetter Urke.

- Derfor er satsing på utdanning viktig for at innsatte skal gis bedre muligheter for sosial mestring og opplevelse av tilhørighet, sier hun.

Fylkeskommunenes ansvar

I Norge har fylkeskommunene ansvar for å tilby opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Det er en viktig oppgave fordi vi vet at å få en utdanning i fengselet gir de innsatte bedre muligheter til å få jobb og dermed et bedre liv etter endt soning.

Fylkeskommunen er administrativt og faglig ansvarlig for gjennomføringen av fengselsundervisningen i Buskerud.

Fengselsundervisningen er organisert ved at hvert fengsel er tilknyttet en videregående skole som hovedskole:

  • Drammen videregående skole, Drammen fengsel og Oppfølgingsklassen.
  • Hønefoss videregående skole, Ringerike fengsel og Hassel fengsel.

Disse skolene har det administrative og faglige ansvaret for opplæringen på enhetene, og i Oppfølgingsklassen.

- God integrering i samfunnet handler blant annet om tiltak som øker muligheten for jobb etter endt soning. Skolen er også en viktig formidler av verdier. Spesielt hos de yngste vektlegges utdanning sterkt, sier Sissel Urke.

Godt samarbeid er avgjørende

Godt samarbeid mellom kriminalomsorgen og fylkeskommunen er helt avgjørende for å oppnå gode resultater av opplæringen.

I samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og kriminalomsorgen utarbeides derfor en plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen, og planen fornyes hvert 4 år.

Innsatt fengsel studerer

Fleksible opplæringstilbud

I forrige planperiode var det blant annet satset på rådgivning og pedagogisk bruk av iKT. Disse satsingene videreføres.

Videreutvikling av fleksible opplæringstilbud er viktig framover, samtidig som opplæringstilbudene må lette tilbakeføringen til samfunnet.

Buskerud fylkeskommune tror på resultater gjennom samhandling, og satsing på tverrfaglig samarbeid står også sentralt i arbeidet videre.

Det er ønskelig at så mange innsatte som mulig rehabiliteres under soning, og kan etablere gode familieliv og være aktive deltakere i arbeids- og samfunnsliv.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef i Buskerud

Utdanning og dokumentert kompetanse er viktige byggesteiner for å nå dette målet.

Status og utfordringer

Tabell fengsel dom
Tabell viser kriminalitetstype i % pr.1.juli 2009 og 1.mars 2015

I den nye planen finnes informasjon om status og utfordringer, samt satsingsområder og tiltak.

Det er omfattende forskning og utreding om fengselsundervisning som ligger til grunn for satsingsområdene i Buskerud.

Det er tre fengsler i Buskerud:

  • Ringerike fengsel
  • Hassel fengsel
  • Drammen fengsel.

I tillegg er det en oppfølgingsklasse i Drammen som drives i samarbeid med friomsorgen i Buskerud.


Publisert 20. januar 2016, oppdatert 1. februar 2016.