- Arbeidet med vannforvaltning flyttes fra demokratiske arenaer lokalt og regionalt til statlige kontorer

Felles brev fra landets 11 vannregioner:- Denne saken har foregått bak lukkede dører, mener Hanne Lisa Matt (MDG), leder av vannregion Vest-Viken.

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har sendt et forslag om endring av vannforskriften og naturmangfoldloven på høring.

Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Frist for høringsinnspill er 15. januar 2018.

Det foreslås at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven.

En slik frakobling fra plan- og bygningsloven medfører at de fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter ikke lenger skal ha en formell rolle i arbeidet.

Buskerud er en del av vannregion Vest-Viken. Vannregionen er inndelt i 18 vannområder, og omfatter helt eller delvis 75 kommuner i åtte fylker.

- Denne saken er en stor forvaltningsreform som har foregått bak lukkede dører og som skal legge oppgaver og myndighet til staten, sier fylkestingspolitiker fra Buskerud, Hanne Lisa Matt (Miljøpartiet De Grønne) og leder av vannregion Vest-Viken.

- Det er en katastrofe for vannforvaltningen og et vanvittig paradoks i en tid hvor vi driver med en regionreform som skal gi fylkene flere oppgaver og myndighet til å være samfunnsutvikler - ikke færre.

Hanne Lisa Matt (MDG), leder av vannregion Vest-Viken

Hanne Lisa Matt

Hanne Lisa Matt har sammen med leder av vannregion Agder, fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder fylkeskommune og leder av vannregion Finnmark, fylkesvaraordfører i Finnmark fylkeskommune, Ragnhild Vassvik skrevet en felles pressemelding på vegne av landets 11 vannregioner.

Les også: Les felles pressemelding fra landets 11 vannregioner

- God og helhetlig forvaltning, som ivaretar de samlede samfunnsinteressene knyttet til vann, krever lokal og regional kunnskap og engasjement i det offentlige, næringslivet og hos de frivillige, mener Matt.

Departementet mener staten er best egnet

Det foreslås at utvalgte fylkesmenn får ansvaret for å koordinere det forberedende regionale arbeidet, mens Miljødirektoratet i samråd med øvrige berørte direktorater utarbeider og sørger for høring av oppdaterte vannforvaltningsplaner, og oversender tilrådning til Klima- og miljødepartementet.

- Etter syv år nybrottsarbeid med vannplanene vil departementene brått flytte ansvaret for helhetlig vannforvaltning vekk fra demokratiske lokale arenaer og til staten, sier Hanne Lisa Matt.

Matt sier de berørte partene var helt uvitende om det som foregikk frem til høringen ble sendt ut.

- Vi vil sitte igjen med uforpliktende planer svekket for felles enighet om mål og tiltak, sier hun.

- Dårlig politisk eierskap og forankring i kommunene og i regionene gjør at vi mister fart i miljøforbedrignene i våre vann og vassdrag, avslutter Hanne Lisa Matt.


Publisert 10. november 2017, oppdatert 10. november 2017.