- Av stor nasjonal og regional betydning

Høring om Ringeriksbanen og ny E16: - Fellesprosjektet er av stor nasjonal og regional betydning, og legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.

Det planlegges nå et stort felles veg- og jernbaneprosjekt på Ringerike/Hole.

  • Ny dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) mellom Hønefoss og Oslo
  • Ny firefelts europaveg (E16)

Ringeriksbanen vil korte ned reisetiden mellom Hønefoss og hovedstadden med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye.

- Ny jernbane og ny veg vil knytte Ringeriksregionen og Osloområdet tettere sammen.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Anslått kostnad for bane og veg er 26 milliarder kroner. Prosjektet har ambisjon om byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024.

Nå er planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 på høring med frist for svar 10. januar.

- Prosjektet er av stor nasjonal og regional betydning, og legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Kart Ringeriksbanen og ny E16

Planprogrammet er det første steget i planleggingen av det store veg- og jernbaneanlegget.

Gjennom planprogrammet blir det bestemt hvilke temaer som skal utredes videre, og det blir fastslått hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Onsdag formidddag vedtok fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommunens høringssvar.

- Vi støtter helhjertet opp om prosjektet og framdriftsplanen, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende. Siden utredningsarbeidet pågår for fullt forutsettes det at kommunene, fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til å komme med innspill gjennom hele planprosessen.

Det er Jernbaneverket og Statens vegvesen som har utarbeidet forslag til planprogram.

Vedtak i fylkesutvalget 14 mot 1 (Miljøpartiet De Grønnes stemme):

1. Fylkesutvalget støtter opp om prosjektet og framdriftsplanen. Prosjektet er av stor nasjonal og regional betydning. Prosjektet legger til rette for styrking av Ringeriksregionen.

2. Fylkesutvalget mener utredningene i planarbeidet er godt dekkende, men ber om at de styrkes slik det redegjøres for i saksfremlegget. Siden utredningsarbeidet pågår for fullt forutsettes det at kommunene, fylkeskommunen og regionale myndigheter deltar i arbeidet med utredningene og gis muligheter til å komme med innspill gjennom hele planprosessen.

3. Fylkesutvalget påpeker at målsettingen må være å få mest mulig persontrafikk på Ringeriksbanen og ny E16 og at det blir minst mulig resttrafikk på lokalt og regionalt vegnett. Det forutsettes at det kjøres trafikkanalyser for å komme frem til best mulige løsninger som bidrar til at målsettingene nås. Fylkesutvalget forventer at kommunale og fylkeskommunale veger, som får en endret funksjon i form av økt trafikk som en følge av prosjektet, blir oppgradert som en del av prosjektet

4. Fylkesutvalget ber om at arbeidet med omklassifisering av veger som følge av ny E16 må gjennomføres parallelt med reguleringsarbeidet. Det er ikke ønskelig at dette tas så sent som i byggefasen. Det forutsettes at Fellesprosjektet legger opp til god dialog med kommunene og fylkeskommunen i omklassifiseringsprosessen. Fylkeskommunen forventer at veg som omklassifiseres fra Statlig veg til fylkeskommunal veg istandsettes til ny funksjon i henhold til vegloven §7.

5. Fylkesutvalget ber om at det utredes hvilke veger som vil bli berørt i anleggsfasen og på hvilken måte anleggstrafikken påvirker vegene. Avbøtende tiltak må beskrives, og det forventes at veger som blir påført stor slitasje som en følge av anleggstrafikk, blir satt i stand.

6. Fylkesutvalget forutsetter at Hønefoss stasjon og Sundvolden stasjon utbygges som IC knutepunkt med god tilrettelegging for overgang til buss og andre transportmidler. Det er viktig at busssterminalen legges i god tilknytning til stasjonen og nær Hønefoss sentrum.

7. Fylkesutvalget anbefaler at behov for massedeponi utenfor planavgrensningen løses som statlig reguleringsplan og i nært samarbeid med kommunene og regionale myndigheter.

8. Fylkesutvalget ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet ta stilling til premissene for økologisk kompensasjon og at det særlig legges vekt på avbøtende tiltak for tap av arealer til rekreasjon og friluftsliv.

9. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på samme nivå som før utbygging.

10. Fylkesutvalget fraråder utbygging av jernbanestasjon i Avtjernaområdet i Bærum kommune. Det begrunnes ut i fra økt reisetid, økte kostnader til stasjonsutbygging og at Avtjerna ikke er et prioritert utbyggingsområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.


Publisert 11. januar 2017, oppdatert 11. januar 2017.