- Vi satser kraftig på skole de neste årene

Fylkestinget vedtok økonomiplan 2018- 2021: - Neste år skal vi investere 120 millioner kroner i skolesektoren og i 2019 over 300 millioner kroner, sier Olav Skinnes (Sp).

Det var samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti som torsdag ettermiddag fikk flertall for sitt forslag til økonomiplan for Buskerud fylkeskommune 2018 - 2021.

Økonomiplanen viser prioriteringer for de neste årene, men rulleres hver år.

- Vi står foran store skoleinvesteringer de neste årene.

Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører

Her kan du lese Samarbeidpartienes forslag til budsjett (pdf)

Skinnes sier fylkeskommunen skal bruker nær 120 millioner kroner på skole neste år og over 300 millioner kroner i 2019.

Les også: Denne skolen bygges om for 250 millioner kroner

- Rammen til utdanning styrkes med 10 millioner kroner hvert år i perioden, noe som gjør at vi kan ha et gode linjetilbud på skolene våre, sier Skinnes.

Det settes av 400 000 kroner i 2018, deretter 800 000 årlig til voksenagronom på Rosthaug videregående skole i Modum.

Russ i skolegården Ringerike
Over 2 000 russ i Buskerud vil få tilbud om gratis vaksinasjon.

Les også: Gir russen gratis vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse

Satser på kollektivtrafikk

Buskerud fylkeskommune vil i perioden 2018 - 2021 bruke 1,6 milliarder kroner på kollektivtrafikk, 1,3 milliarder på å drifte fylkesvegene og over 900 millioner kroner på investeringer.

- Vi øker rammen til kollektivtrafikk med fem millioner kroner hvert år i fireårsperioden, sier Skinnes.

Hallingbussen støttes med 820 000 kroner til videre drift i 2018.

- Samferdsel er det andre store oppgavene til Buskerud fylkeskommune, men det blir mindre i den kommende fireårsperioden enn det var i forrige fireårsperiode, sier Skinnes og viser til at rentekompensasjonsordningen ikke er videreført i statsbudsjettet.

- Det fører til at vi har 32 millioner kroner mindre å bruke til investeringer på fylkesvegene hvert år, sier Olav Skinnes (Sp).

- Vi lytter også til Høyre og Kristelig Folkeparti og tar inn deres forslag om å fryse prisen på Ungdomskortet, sier Skinnes (bildet under).

Fylkestinget desember 2017 Olav Skinnes

Styrker utviklingsarbeidet

Samarbeidspartiene flytter 5 millioner kroner varig fra drift fylkesveger til utviklingsavdelingen.

- Vi ønsker å styrke utviklingsavdelingen og vil at midlene skal brukes til oppfølging av regional plan for næringsutvikling og verdiskaping i Buskerud, sier Skinnes.

Rammen til utvikling økes med 2,5 millioner hvert år i perioden, og skal dekke blant annet driftsmidler til kulturkort for ungdom, 150 000 kroner i økt støtte til Leveld.

Resterende beløp brukes for å styrke arbeidet med kunst og kulturstrategien.

Skinnes sier det settes av fem millioner til oppfølging av regionale planer i 2018. Midlene er søkbare, og har som formål å mobilisere kommuner og kommuneregioner i Buskerud til tiltak som bidrar til å fylle målene i de regionale planene Buskerud har. 

Ønsker økt utbytte fra Vardar

Opposisjonspartiene Høyre og Kristelig Folkeparti la fram et alternativt budsjettforslag.

- Vi ønsker en ny kurs for Buskerud. Mer buss, mer vei og en friere skole.

Rune Kjølstad (H), gruppeleder

Her kan du lese Høyre og KrFs forslag til budsjett

Fylkestinget desember 2017

Høyre og Kristelig Folkeparti ønsker at utbyttet fra Vardar AS økes med ekstraordinært utbytte kroner 400 millioner i 2019. Utbyttet skal blant annet investeres i å ta inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

Partiene ønsket at investeringsrammen for fylkesveier endres: økes med kroner 32 millioner i 2018, deretter med kroner 70 000 000 hvert år for resten av perioden.

- Rabattkortene- og billettene som ble avskaffet i 2017 gjeninnføres. Posten kollektivtrafikk økes med kroner seks millioner:

  • prisen på Ungdomskortet i Buskerud skal være uendret i 2018.
  • ungdomsbilletten opprettholdes for enkeltreiser etter fylte 18 år (følger ungdomskortet).
  • Brakar 20/25 videreføres til kr 450.

- Når det gjelder utdanning så ønsker vi at det skal opprettes temaskoler innen helse, økonomi, teknologi og kunst/kultur i henholdsvis Lier/Drammen, Ringerike, Kongsberg og Drammen kommuner, sier Kjølstad.

I samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge skal disse temaskolene gå inn i forpliktende samarbeid med studier ved høyskolen innen side fagområder med sikte på å kunne tilby elever forsering av fag- og emner på videregående- og høyskolenivå, slik at man for eksempel skal kunne avlegge bachelor i økonomi og generell studiekompetanse på til sammen fire til fem år.

Fremskrittspartiets forslag

Fremskrittspartiet har fire representanter i fylkestinget. De la fram et eget forslag til budsjett.

Her kan du lese Fremskrittspartiets forslag

Drift av kantiner, bygdrift og renhold skal konkurranseutsettes. Det legges inn fem millioner kroner i innsparinger.

- Det kompenseres ikke for bortfall av statlige regionalutviklingsmidler, sier Lavrans Kierulf (Frp).

Frp ønsker at midler til politisk aktivitet reduseres med tre millioner kroner.

Kulturbudsjettet reduseres i tillegg med 0,5 millioner kroner. Bortfall av støtte til fylkeskunstner, diverse stipender og støtte til Kunst Rett Vest.

- Vi ønsker også at prisen på ungdomskort fryses på nåværende nivå, og  at ordningen med moderasjon for enkeltbilletter frem til 25 år gjeninnføres, sier Lavrans Kierulf.


Publisert 8. desember 2017, oppdatert 8. desember 2017.