24 millioner til lokale trafikksikkerhetstiltak i Buskerud

Tryggere skoleveier: Buskerud fylkeskommune skal bedre trafikksikkerheten for gående og syklende.

Buskerud fylkeskommune har et lovpålagt ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, og dette gjøres gjennom fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Nå har FTU vedtatt å bruke 24 millioner kroner de neste fire årene på trafikksikkerhetstiltak i Buskerud.

Her kan du lese handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2018 - 2021

- Selv om ulykkestallene de siste årene har gått ned, er trafikkulykker fortsatt et alvorlig samfunnsproblem som krever målrettet og systematisk arbeid, sier Olav Skinnes (Sp), leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

Trafikksikkerhetsarbeidet i Buskerud bygger på den nasjonale nullvisjonen om at det skal være null drepte og hardt skadde i trafikkulykker i Norge.

Ulykkesbildet i Buskerud er sammensatt

FTU mener det er nødvendig med innsats på en rekke områder for å redusere ulykkestallene i trafikken ytterligere.

- En av hovedoppgavene til FTU er å legge til rette for økt samarbeid og synliggjøring av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, og handlingsprogrammet legger stor vekt på samordning og kompetansedeling mellom de ulike aktørene, sier Skinnes.

Olav Skinnes i trafikken

Trafikksikkerhetsutvalget vil også fortsette arbeidet for å styrke det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet, følge opp satsingen på trygge skoleveger og iverksette gode tiltak for å øke sikkerheten til gående og syklende.

- Vi ønsker å bidra til at flere barn og unge får trygge skoleveger og kan gå eller sykle til skolen, sier Skinnes.

- Barn og unge er utsatt i trafikken, de er uerfarne og sårbare som gående og syklende.

Olav Skinnes (Sp), leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg

FTU vil sette i verk tiltak mot de gruppene som er mest utsatt i trafikken, som for eksempel ungdom og eldre.

Handlingsprogram for FTU 2018 – 21 er utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe og har vært på høring i kommuner, etater, råd og interesseorganisasjoner.

Handlingsprogrammet ble vedtatt i hovedutvalget for samferdselssektoren 16. november 2017 etter innstilling fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg.


Publisert 20. november 2017, oppdatert 20. november 2017.