Ber om nok planleggingsmidler til IC-utbygging

Fylkesordførere, ordførere og samferdselspolitikere fra hele Østlandet møtte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om InterCity-utbyggingen.

Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

- Vi i Østlandssamarbeidet er tilfredse med at det er bred enighet på Stortinget om full InterCity-utbygging med dobbeltspor til Skien, Hønefoss, Lillehammer og Halden, sier Rune Hogsnes (H), fylkesordfører i Vestfold og leder for Østlandssamarbeidets politiske styringsgruppe for InterCity.

- Vi ser frem til at Stortinget gjør endelige vedtak om dette i forbindelse med sluttbehandlingen av NTP, sier Hogsnes.

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Ordførermarkering i Oslo

Fredag reiste fylkesordførere, ordførere, samferdselspolitikere og ungdomsrepresentanter fra fylkene på Østlandet med tog til i Oslo.

Hensikten med togreisen var å markere at en hel landsdel krever en tydeligere prioritering av InterCity når Stortinget skal vedta ny nasjonal transportplan.

Møte om InterCity Oslo
Fra Buskerud møtte stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp), ordfører i Hole, Per Berger (H), ordfører i Ringerike, Kjell B. Hansen (Ap), ordfører Gunn Cecilie Ringdal fra Lier, stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap) og fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp).

- Ringeriksbanen, med strekningen fra Sandvika til Hønefoss, er en viktig del av Inter City utbyggingen. Vi håper at oppstart skjer i 2019 som vi tidligere har gitt innspill på i høringsrunden til NTP, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører i Buskerud.

- Ringeriksbanen er også helt sentral i øst-vest forbindelsen når det gjelder innkortning av Bergensbanen med målsetning om 4 timer reisetid fra Bergen til Oslo, fortsetter Skinnes.

- Vi vil forsikre oss om at full InterCity-utbyggingen blir realisert innen 2032, og for å få til dette må det settes av tilstrekkelig med planleggingsmidler i første periode av NTP, sier Hogsnes.

- Dette er viktig for at vi kan ferdigstille kommunedelplaner og reguleringsplaner på de ulike delstrekningene helt frem til Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss, sier Rune Hogsnes.

Hogsnes overrakte i dag brevet med presiseringer fra Østlandssamarbeidet til leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup (H).

Her kan du lese brevet til transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget: InterCity – rask planlegging er nødvendig!

Transport- og kommunikasjonskomiteen har nå Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan (2018-2029) til behandling og skal etter planen avgi sin innstilling i saken 12. juni 2017.

Stortinget sluttbehandler Nasjonal transportplan mandag 19. juni.

Brevet inneholder følgende presiseringer fra Østlandssamarbeidet:

1. Det må settes av tilstrekkelige planleggingsmidler i første periode av NTP (2018-2021) slik at man kan ferdigstille kommunedelplaner og reguleringsplaner på de ulike delstrekningene helt frem til Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss.

2. Rask planavklaring forhindrer at byer og kommuner langs IC-traseene må båndlegge store arealer i mange år fremover. Dette vil være positivt både for byutvikling og næringsutvikling.

3. Kontinuitet i planlegging og utbygging på de ulike IC-strekningene er både rasjonelt og kostnadseffektivt. I tillegg til å være samfunnsøkonomisk fornuftig, vil sammenhengende planlegging og bygging være avgjørende for å kunne ferdigstille InterCity-utbyggingen innen 2032/2034.

4. Bygging av ny jernbanetunnel under Oslo en forutsetning for å få full effekt av InterCity-utbyggingen på Østlandet.


Publisert 2. juni 2017, oppdatert 2. juni 2017.