Fylkeskommunen bruker ni millioner kroner på tre nye tilskuddsordninger

Buskerud fylkeskommune styrker nå satsingen på næringsutvikling i distriktene, kompetanseutvikling og grønn vekst.

Som regional utviklingsaktør har Buskerud fylkeskommune som oppgave å legge til rette for et konkurransedyktig og allsidig næringsliv i fylket, - med vekt på verdiskaping og sysselsetting.

Fylkeskommunen lanserer tre nye tilskuddsordninger.

1. Grønn Vekst

Grønn vekst handler om å forene økonomisk utvikling og miljø, slik at når verdiskapningen øker så reduseres miljøbelastningen.

Fylkeskommune har nå satt av 2,9 millioner kroner i år til et «Grønn vekst-program». Det tas sikte på å bevilge støtte til 6 - 8 prosjekter i 2017.

Hovedmål med programmet er;

 • Identifisere og utvikle muligheter for grønn vekst (mobilisering).
 • Gjennomføring av prosjekter som fremmer grønn vekst og konkurransekraft i næringsliv og offentlig forvaltning.

Hensikten med å etablere «Grønn vekst – programmet» er; å påvirke kunnskapsbyggingen, identifisere muligheter og hindringer, mobilisere ressurser, skape oppslutning, stimulere entreprenørskap og utvikle markeder.

Aktører som kan søke tilskudd er;

Alle relevante aktører/ aktørgrupper, klynger og nettverk, FoU-miljøer, utdanningsinstitusjoner, innovasjonsmiljøer og kommuner. Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene.

Søknadsfrist: 1. mai

2. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Formålet med ordningen er å legge til rette for velfungerende næringsmiljøer med god tilgang til relevant kompetanse.

Det er satt av 2,95 millioner kroner til ordningen for 2017. Tiltak og aktiviteter som støttes er blant annet:

 • Forstudier som har som mål å kartlegge regionale og lokale kompetansegap og kompetansebehov.
 • Prosjekter som øker kompetansefremmende samarbeid mellom næringsmiljøer og kompetansemiljøer, som for eksempel universitets- og høyskolemiljø.    
 • Prosjekter som mobiliserer til målrettet kompetanseheving i bedriftene, tilpasset lokale og regionale behov og fortrinn.    
 • Prosjekter som styrker kompetanseutviklingen i eksisterende og fremtidige vekstnæringer.
 • Prosjekter som gir økt tilgang til rett kompetanse for regionale næringsmiljøer gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner fra videregående til universitetsnivå.

Hvem kan søke:

Aktører i Buskerud innenfor følgende kategorier

 • Bedrifter i samarbeid
 • Utdannings- og forskningsinstitusjoner i samarbeid med næringsmiljøer
 • Organisasjoner i samarbeid med næringsmiljøer

Offentlige aktører i samarbeid med næringsmiljøer.

Søknadsfrist: 1. mai 

3. Næringsutvikling i distriktskommuner

Hovedmål er å bidra til et omstillingsdyktig næringsliv og solide lokalsamfunn i distriktskommunene.

Det er satt av 3 millioner kroner til programmet.

Temaer for utlysningen i 2017 er:

 • Økt kompetanse for etablerere og bedrifter
 • Nye teknologiske løsninger som fører til nye muligheter og omstilling for bedrifter
 • Næringsattraktivitet, tiltrekke seg potensielle etablerere og beholde eksisterende bedrifter
 • Tiltrekke seg nøkkelkompetanse og/eller legge til rette for utviklingsmuligheter for talenter
 • Dele kunnskap og metoder for tilrettelegging av fremtidsrettet vekst i næringslivet
 • Bygge opp/forsterke spissede kunnskapssenter
 • Stimulere til skaperglede
 • Samspill frivillighet og næring

Tiltakene/prosjektene det kan søkes om midler til:

Tiltak/prosjekt må oppfylle følgende mål:

 • Fremme inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn i områder med distrikts-utfordringer

Konkret skal tiltak/prosjekt som får midler fra dette programmet:

 • Bidra til økt attraktivitet for befolkning og næringsliv
 • Legge til rette for næringsutvikling og inkludere tilflyttere
 • Rettes mot lokale utfordringer og mål

Helst utløse lokalt og regionalt samarbeid i større prosjekter.

Søknadsfrist: 20. august

For ytterligere informasjon og innsending av søknad, se regionalforvaltning.no


Publisert 24. mars 2017, oppdatert 27. mars 2017.