Fylkeskommunen fremmer innsigelser til dobbeltspor for jernbane mellom Gulskogen og Hokksund

Fylkespolitikerne mener konsekvensene for innbyggernes helse, trivsel og sosiale forhold ikke er tilfredsstillende utredet for jernbanekorridoren

Bane NOR har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å planlegge dobbeltspor på strekningen Drammen – Hokksund for å muliggjøre to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund.

Tiltaket er en del av Intercityprosjektet som skal gi bedre og raskere kollektivtransport inn mot Oslo.

Foretaket har lagt fram et forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund.

Planforslaget omfatter deler av Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner.

Det forelagte planforslaget vurderer ulike korridorer for fremtidig jernbane. Endelig trasè for jernbanelinjen utarbeides i senere reguleringsarbeid.

Buskerud fylkeskommune har fått utsatt høringsfrist for behandling av saken til fylkesutvalget behandling mandag 18. september.

Vedtak i fylkesutvalget i Buskerud:

  1. Fylkesutvalget prioriterer jernbanen som ryggrad i framtidig kollektivsatsning i regionen. Fylkesutvalgetmener det er en forutsetning at det snarlig bygges ut dobbeltspor til Hokksund, deretter til Kongsberg,slik at man kan få to tog i timen på strekningen. Fylkeskommunen peker samtidig på at strekningen er viktig for Sørlandsbanen. Selv med en fremtidig fremføring av Sørlandsbanen via Vestfoldbanen vil jernbanen over Kongsberg fremdeles være en viktig strekning for godstransport.
  2. Fylkesutvalget er opptatt av at linjen bygges slik at reisetiden fra Kongsberg til Oslo blir på under en time. Dette er viktig for at næringslivet i Kongsberg får effektiv kommunikasjon til Oslo og internasjonale markeder.
  3. Fylkesutvalget støtter anbefalt forslag til Midtre korridor på strekningen Gulskogen – Mjøndalen. Midtre korridor medfører minst arealbeslag, har lavere konflikt med naturressurser, naturmiljø, kulturmiljø og gir minst oppstykking av jordbruksarealer. Fylkesutvalget forutsetter at Bane NOR i det videre arbeidet ivaretar fylkesvegnettets funksjon.
  4. Fylkesutvalget anbefaler at korridorene på strekningen Mjøndalen – Hokksund justeres slik at tiltaket blir mer skånsomt for befolkningen, kulturlandskapet og landbruksinteressene. Justering av korridorene må skje i nær dialog med lokale og regionale myndigheter. Det bør vurderes om det er mulig å få bedre samordning mellom jernbane og E134. I den videre utredningen bør det også vurderes muligheten for togstopp ved Steinberg.  I forbindelse med behov for justering av traseen MjøndalenHokksund vil fylkeskommunen fremme følgende innsigelser til korridorene slik de nå er utredet:
    a)Fylkesutvalget fremmer innsigelse til Nordre korridor på strekningen Mjøndalen – Hokksund med bakgrunn i folkehelseloven og rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Fylkesutvalget mener at konsekvensene for befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold ikke er tilfredsstillende utredet for korridoren. Fylkesutvalget mener folkehelsekonsekvensene må utredes før en kan vurdere alle samfunnsinteresser opp mot hverandre for endelig valg av korridor. Fylkeskommunen vil bistå Bane NOR og kommunene med kompetanse til arbeidet. b) Fylkesutvalget fremmer innsigelse til Søndre korridor på strekningen Mjøndalen – Hokksund med bakgrunn i arealbeslag av jordbruksareal, kulturlandskapet og negative konsekvenser for  næringsgrunnlaget hos berørte. Fylkesutvalget mener konsekvensene for landbruksinteressene er store.
  5. Fylkesutvalget anbefaler at Bane NOR og kommunene snarlig kommer fram til en strategi for innløsning av boliger når korridoren fastsettes slik at boligeiere ikke lever med langvarig usikkerhet om deres eiendom.
  6. Fylkesutvalget forutsetter at regulering av spor og plattform for Mjøndalen stasjon inngår i kommunedelplanen og videre detaljregulering. Adkomst i undergang ved stasjonen for gående, syklende, buss og bil må tas inn i planarbeidet. Det må det sikres et godt grensesnitt til pågående arbeid med områdeplan for Mjøndalen sentrum slik at Mjøndalen stasjon utvikles til et godt kollektivknutepunkt. Bane NOR bes om å bidra til at både Hokksund og Mjøndalen stasjon utvikles som gode kollektivknutepunkt.
  7. Fylkesutvalget forutsetter at Jernbanedirektoratet og Bane NOR prioriterer planarbeidet for hensetting. Fylkesutvalget mener det er nødvendig at forslag til plan for hensetting foreligger senest ved høring av forslag til reguleringsplanen for dobbeltsporet. Forslag til hensetting bør drøftes med lokale og regionale myndigheter i regionalt planforum.
  8. Fylkesutvalget forutsetter at Bane NOR har tett dialog med fylkeskommunal vegeier i reguleringsplanarbeidet.

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.


Publisert 18. september 2017, oppdatert 18. september 2017.