Krever flere oppgaver til fylkeskommunene

Buskerud fylkeskommune krevde nye oppgaver i sitt høringsmøte med kommunalkomiteen på Stortinget om kommune- og regionreformen.

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget avholdt tirsdag en felles høring om tre proposisjoner om kommunereformen og regionreformen.

Bakgrunnen er at kommunalminister Jan Tore Sanner (H) 5. april i år la fram de tre forslagene for Stortinget.

12 fylker møtte opp på Stortinget for å delta i høringen mandag formiddag.

Fra Buskerud fylkeskommune møtte gruppeleder Anne Sandum (Ap) og fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp).

Trenger sterke folkevalgte regioner

- Vi hadde forventet at det i meldingen stod mer om hvilke oppgaver de nye fylkeskommunene skal overta fra staten. Slik vi leser meldingen, er det kun mindre oppgaver som skal overføres til fylkeskommunene, sier Sandum og Skinnes.

- Flere oppgaver på ulike områder skal vurderes overført fra departement og direktorat, men det burde etter vår mening vært tatt en avgjørelse på det nå, fortsetter de to.

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer (stat/fylke/kommune) og skal behandle regjeringens forslag før sommerferien.

Fylkeskommunene har i dag ansvar for videregående opplæring, samferdsel, regional utvikling, kultur og tannhelsetjeneste.

- Det er gitt utallige innspill både fra Østlandssamarbeidet, fylkesordførerkollegiet og enkelt fylkeskommuner på oppgaver som kan løses på en god måte av de nye fylkeskommunene, sier Sandum og Skinnes.

Høring regionreformen i Stortinget
Stortingets kommunal- og forvaltningskomité under høringen mandag.

Kollektivtransport

Ansvaret for kollektivtransport foreslås overført fra fylkeskommunene til store kommuner som utgjør en felles bolig-, arbeids- og serviceregion og som har et tilstrekkelig markedsgrunnlag til å kunne gi befolkningen et ønsket kollektivtransporttilbud innenfor en samfunnsøkonomisk akseptabel kostnad.

Det skal inngås et samarbeid med fylkeskommunen om å sikre et helhetlig kollektivtilbud i hele fylket.

- Vi kan ikke se at dette fremmer en helhetlig, effektiv og samordne kollektivtransportpolitikk. Det vil føre til en oppsplitting og flere aktører skal løse de samme oppgaver innenfor egne områder, noe som vil bety mer byråkrati mer samordning med fare for dårligere løsninger for reisende, mener Sandum og Skinnes.

Tannhelse

Også tannhelse foreslås overført til kommunene.

- Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har gjennom systematisk planlegging og organisering etablert et enhetlig tannhelsetilbud over kommunegrensene, understreker de to fylkespolitikerne.

- Det er god ressursutnyttelse å kunne overføre ressurser fra klinikker i nabokommunene ved vakanser og langvarig sykdom.

- En kommunal forankret tjeneste vil etter vår mening kunne føre til varierende tilbud avhengig av bemanningssituasjonen og kommuneøkonomi, sier Sandum og Skinnes.

Regional planlegging

- Styrking av regional planlegging ved at den skal gjøres mer forpliktende for både kommuner, de regionale statlige aktører og fylkeskommunene er viktig og riktig, men vi hadde forventet at samfunnsutviklerrollen hadde blitt omtalt og « løftet mer» i meldingen, sier de to.

- Regionalt folkevalgt nivå er meget godt i stand til å lede partnerskapsbaserte planprosesser, men statlige organer må pålegges aktiv og forpliktende deltakelse både i planprosessene og ved oppfølging av planene.

Sandum og Skinnes sier at det forventes at de statlige regionale strukturer tilpasses de nye fylkesgrensene.

De to avslutter med at dersom det ikke kommer nye oppgaver, slik at fylkeskommunene kan være en god samfunnsutvikler, så kan det også i Buskerud bli nei til sammenslåing med flere fylker. 


Publisert 2. mai 2017, oppdatert 3. mai 2017.