Lærerne skal få bedre kunnskap om elevens kjønnsidentitet

Fylkeskommunen vil skolere ansatte på alle de offentlige videregående skolene i Buskerud.

Politikerne i Buskerud fylkeskommune bevilger 60 000 kroner for å øke kunnskapen til ansatte i videregående skole om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Arbeidet er et samarbeid med Elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet. Rosa Kompetanse engasjeres for å gjennomføre kompetansehevingen.

Likestillingsutvalget har behandlet saken og tirsdag ettermiddag behandlet politikerne i hovedutvalget for utdanning saken i sitt møte på Kongsberg.

- Skolen skal være et sted der elever kan være seg selv, og kjenne seg trygge og inkluderte.

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanning

Sissel Urke Kongsberg vgs

Gjennom de årlige elevundersøkelsene får skolene og skoleeier tilbakemelding på hvordan elevene opplever sin skolehverdag.

Oversikt over  videregående skolene som Buskerud fylkeskommune eier

Det viser seg at gruppen elever som ikke tilhører majoriteten kommer dårligere ut på statistikk som omhandler psykisk helse og mobbing.

Krenkende uttrykk fra medelever og manglende inngrep fra voksne gjør at mange elever velger å holde sin annerledeshet skjult og/eller hemmelig.

Flere fagmiljøer påpeker negativ sammenheng med sunn identitetsutvikling som igjen fører til at denne gruppen har dårligere resultat på statistikk om psykisk helse.

Mangel på rollemodeller og synliggjøring gjør også at unge opplever skam og utenforskap.

Skoleeiers ansvar for at elevene har et godt skolemiljø fremgår av Opplæringslovens §9a-1:

«Alle elever i grunnskole og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring».

Buskerud fylkeskommune har gjennom etablering av landets første Mobbeombud, satt fokus på viktigheten av å sikre at alle barn og ungdom i Buskerud opplever et godt miljø i skole og på fritiden.

I dette arbeidet er også seksuell legning, kjønnsidentitet og arbeidet for mer kunnskap om normer og inkludering av alle, tross ulikheter, viktig.

Den vedtatte skoleringen av de ansatte kan gjennomføres på alle de offentlige videregående skolene i Buskerud skoleåret 2017/2018.


Publisert 21. mars 2017, oppdatert 21. mars 2017.