Møtte Transport- og kommunikasjonskomiteen om statsbudsjettet

- Bortfall av rentedekning for 140 millioner kroner per år vil få svært negative konsekvenser for fylkesvegnettet i Buskerud, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) deltok tirsdag ettermiddag sammen med fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp) og samferdselssjefen i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg, på transport- og kommunikasjonskomiteens høring på Stortinget om statsbudsjettet 2018.

Les også: Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 for Buskerud

Forslag til statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram av regjeringen tidligere i høst og fylkeskommunene kan komme med innspill til budsjettet før det endelig vedtas.

Se høringen i Stortingets web-TV 

Høring transportkomiteen på Stortinget

Buskerud fylkeskommune har følgende innspill til statsbudsjettet:

"Rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene

I Meld.St.33 (2016-2017) NTP heter det i kap. 5.5.5 at «Regjeringen legger opp til å videreføre rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene, og legger til grunn om lag 2,8 mrd.kr i planperioden». I innst. 460 S(2016-2017) mener Transportkomiteens flertall at»dette er en viktig ordning for å bidra til at fylkene kan ruste opp fylkesvegnettet.»

I statsbudsjettet under omtale av post 61, rentekompensasjonsordningen står det at «Det foreslås ikke ny låneramme for 2018.»

En videreføring av rentekompensasjonsordningen ville ført til et nivå i perioden 2018-2023 på 236 mill.kr/år. I statsbudsjettet for 2018 er det satt av kun 182 mill.kr. Midlene skal gå til å dekke rentekompensasjon på tidligere låneopptak.

Rentekompensasjonsordningen er svært viktig for fylkeskommunene. Buskerud har benyttet ordningen ved å ta opp lån for den rammen Buskerud har fått rentekompensasjon for. Det har medført at fylkeskommunen årlig har kunnet øke investeringsbudsjettet med 140 mill.kr i tillegg til ordinær ramme. For Buskerud utgjør dette et tillegg på ca. 35% av ordinær budsjettramme til investeringer i fylkesvegnettet.

Midlene har gitt fylkeskommunen et viktig bidrag til å kunne ta igjen vedlikeholdsforfall på fylkesvegnettet, gjennomføre trafikksikkerhetstiltak og tiltak for gående og syklende. Dette er svært viktige tiltak for buskerudsamfunnet og næringslivet. Bortfall av rentedekning for 140 mill.kr pr. år vil få svært negative konsekvenser for fylkesvegnettet i Buskerud.

Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen

Fylkeskommunen er svært fornøyd med at planframdrift holdes og at det bevilges 576 mill.kr til planlegging i 2018. i statsbudsjettet står det « Ringeriksbanen - byggestart i 2021/2022.» I I innst. 460 S(2016-2017) mener Transportkomiteens flertall at man ved det løpet som er lagt i NTP «kan realisere byggestart i 2021».

Det har tidligere vært forutsatt at Ringeriksbanen skal ha byggestart i 2019. Det er forskjøvet. Ringeriksbanen er viktig for innkorting av Bergensbanen og for utvikling av Hallingdal og Ringeriksregionen. Det er derfor svært viktig at bygging av Ringeriksbanen starter i 2021.

Fylkeskommunen støtter Bane Nors vurdering av togstopp/knutepunkt på Avtjerna. En knutepunktsutvikling her vil få negative konsekvenser for utvikling i Ringeriksregionen.

Fylkeskommunen er opptatt av å se E16 Skaret – Hønefoss i en helhet. Det gjelder også arbeidet med bompengeproposisjon og bompengeselskap. Fylkeskommunen har fattet prinsippvedtak om å forskottere 3,2 mrd. kr til E16. Forskotteringen vil skje gjennom bomselskap med låneopptak og garanti. Dette gjør at prosjektet kan starte opp sammen med Ringeriksbanen i første periode av NTP.

Ny Oslofjordtunnel

I Meld.St.33 (2016-2017) NTP er det ikke tatt stilling til konseptvalg på Oslofjordtunnelen.
I stortingsmeldingen er det satt av midler tilsvarende anleggskostnad for bygging av nytt tunnelløp med oppstart i første planperiode. Vi kan ikke se at Oslofjordforbindelsen er omtalt i statsbudsjettet for 2018. Vi er heller ikke kjent med at det foreligger en avklaring av konsept. Det haster med å få en avklaring og å få bygget nytt tunnelløp.

Kommunedelplan Hokksund – Åmot

Statens vegvesen arbeider med kommunedelplan for rv.35 Hokksund – Åmot. Prosjektet er ikke omtalt i Meld.St.33 (2016-2017) NTP.

Det er likevel svært viktig at det bevilges midler til å sluttføre kommunedelplanarbeidet. Dette for å gi forutsigbarhet for kommunene i deres arealplanlegging/utvikling og for kobling mot viktige fylkesveger i området."


Publisert 1. november 2017, oppdatert 1. november 2017.