Møttes innerst i Viken

Fylkestingene i Østfold, Akershus og Buskerud møttes fredag i Oslo til sitt første felles fylkesting for å diskutere veien videre mot samboerskapet i Viken.

Det felles fylkestingsmøtet med 121 representanter var et drøftingsmøte, og det ble derfor ikke fattet noen endelige vedtak.

Forslagene fra fellesmøtet skal nå videre til behandling i de tre fylkestingene, som vil gjøre vedtak i månedsskiftet november/desember 2017.

Se opptak fra møtet.

– Vi er optimistiske med tanke på å fatte et felles vedtak i de tre fylkestingene. Nå skal hvert enkelt fylkesting vedta sakene hver for seg før jul, sier Anette Solli, Roger Ryberg og Ole Haabeth, fylkesordførerne i Akershus, Buskerud og Østfold.

Forslaget som ble lagt frem sier at fylkeskommunen får navnet Viken fylkeskommune, og at det nye fylkestinget skal ha 87 medlemmer.

En fellesnemnd på 34 medlemmer skal forberede det nye fylket som skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Videre legges det til grunn en parlamentarisk styringsform.

Det foreslås å etablere et nytt hovedkontor for Viken fylkeskommune i Akershus vest, nærmest mulig Oslo, samt et kontor i Nedre Glomma.

Viken fylke kart

Under møtet på Oslo Plaza ble det en diskusjon rundt prosessen, og enkelte lanserte alternative forslag om at sammenslåingen burde avlyses og sendes tilbake til Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var til stede – og var klar i sin tale til dem som mener at Viken fylkeskommune gaper for høyt geografisk.

– Ja, det er langt fra Halden til Hallingskarvet. Ca. 30 mil, fire timer i bil. Men det er langt fra Andenes til Brønnøysund også, internt i Nordland: 70 mil, og 12 timer i bil. Det er de vant til, sa Sanner.

Han minnet om at sammenslåingen er vedtatt av Stortinget, og at det nå var på tide å se framover.

– Dere blir en ny, stor region med store ressurser. Alt ligger til rette for suksess, sa Sanner.

- Det har vært en viktig samling der alle har fått gitt sine innspill til sammenslåing av tre fylker til ett fylke Viken, sier fylkesordfører Ryberg.

- I månedsskiftet november/desember skal alle tre fylkestingene behandle felles saksframlegg. I sammenslåingsprosessen vil vi samarbeide godt med de ansattes organisasjoner - åpenhet og tillit til hverandre blir viktig, avslutter Roger Ryberg.

Roger Ryberg felles fylkesting

Her er forslagene som de tre fylkestingene nå skal behandle:

  • Den nye fylkeskommunens navn skal være Viken fylkeskommune.
  • Det nye fylkestinget skal ha 87 medlemmer.
  • Fellesnemnda skal bestå av 34 medlemmer, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus. Fellesnemnda ledes av fylkesordfører i Akershus, med fylkesordførerne fra Østfold og Buskerud som nestledere.
  • Fellesnemnda skal ha et arbeidsutvalg bestående av 6 medlemmer, henholdsvis fylkesordfører og opposisjonsleder fra hver av fylkeskommunene. Arbeidsutvalget ledes av fylkesordfører i Akershus. Fellesnemnda kan gi arbeidsutvalget myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell karakter. Reglement for fellesnemnda fremmes slik den følger vedlagt.
  • Som revisor for fellesnemnda velges felles revisor for Østfold og Akershus fylkeskommuner.
  • Det legges til grunn en parlamentarisk styringsmodell, som legger vekt på nøkternhet, åpenhet, gode vilkår for opposisjon og posisjon, samt et aktivt fylkesting.
  • Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til jernbanestasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner. Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige kompetansearbeidsplasser, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.

Forslaget oversendes direkte til fylkestingene til formell behandling og avgjørelse, sammen med alternative forslag som ble lagt fram i fellesmøtet.

Felles fylkesting politikere


Publisert 20. oktober 2017, oppdatert 15. november 2017.