Ny tømmerhavn i østlandsområdet

Fylkeskommunen tar ansvaret for å koordinere arbeidet med å finne ny tømmerhavn.

Skognæringen mister muligheten til utskiping av tømmer fra indre Drammensfjorden i 2022.

Da går dispensasjonen for Drammensregionens Virkesterminaler (DVT) sin Lierterminal ut.

Lierterminalen har et stort oppsamlingsområde for leveransene og virke fra ca. 90 kommuner og 8 fylker går til terminalen (2015).

- Det viktig å finne gode løsninger slik at verdiskaping i skognæringen kan øke.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Roger Ryberg ute på Strømsø

En relokalisering av virksomheten for å finne langsiktig løsning må skje. For næringen er en utskipingshavn i indre del av Drammensfjorden viktig da det gir gode transportavstander.

Det er gjort et utredningsarbeid av rådgivningsfirmaet COWI, der man ser på mulige lokasjoner.

Buskerud fylkeskommunes rolle i saken er som utviklingsaktør (nærings og samfunnsutvikling), og som planmyndighet der regionale og nasjonale hensyn skal veie tungt.

Fylkeskommunen har også en rolle innenfor samferdsel og infrastruktur.

Onsdag vedtok fylkesutvalget i Buskerud at fylkeskommunen tar en aktiv rolle for å koordinere dette arbeidet.

- Vi tar et ansvar for å bidra til å finne løsning for fremtidig næringsutvikling i skognæringen i hele Østlandsområdet.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

- Koordinering av arbeidet, dialog med de andre Østlandsfylkene, nasjonale myndigheter og organisasjoner er viktig for å komme videre.

Fylkesutvalget vedtok i møtet å sette av 1,5 millioner kroner til en langsiktig løsning, og at saken løftes til Østlandssamarbeidet.

- Vi vedtok også at innspillene fra kommunene hensyntas i den videre prosessen, sier Ryberg. 

Det er i dag minst fem departement som berøres av saken; næring, landbruk, kommunal(plan), miljø og samferdsel.

Buskerud fylkeskommune forventer statlig engasjement og koordinering mellom departementene i prosessen fremover.


Publisert 24. august 2017, oppdatert 28. august 2017.