Positivt regnskapsresultat for 2016

Store engangseffekter som ekstraordinær skatteinngang, overførte resultater fra 2015 og god finansstyring ga et positivt regnskapsresultat for fylkeskommunen.

- Regnskapet for 2016 viser at Buskerud fylkeskommune har god kontroll på driftsøkonomien. Målt opp mot opprinnelig vedtatt budsjett for 2016, har de store tjenesteytende sektorene stort sett gått i balanse, sier fylkesøkonomisjef Raymond Bråten.

61 mill kr i økte skatteinntekter 

Som kommunene ellers i Buskerud fikk også fylkeskommunen en betydelig økning i skatteinntektene utover høsten i fjor. Dette skyldes i hovedsak at personlige skatteytere foretok en tilpasning til skattereformen med økt beskatning av utbytte fra 2016. Økt utbytteuttak i 2015 ga dermed høyere skatteinnbetalinger i 2016. En ekstra inntekt som kun har virkning for fjoråret. I forhold til opprinnelig vedtatt budsjett i handlingsprogrammet 2016, endte skatteinngangen 61 mill kr høyere enn budsjettert. 

Stramt i utdanningssektoren

Totalt var det et mindreforbruk på 52 mill kr i utdanningssektoren, men dette inkluderte 54 mill kr. som var overført fra året før. Det betyr i praksis at denne sektoren brukte noe mer midler enn hva som lå i det opprinnelige årsbudsjettet -  vedtatt i handlingsprogrammet for 2016. 

Regnskapet for øvrig viser en mindre besparelse på driftsbudsjettet for fylkesveger på 4 mill kr. Tannhelseforetaket fikk et positivt resultat på 3 mill kr.  

Fylkesrådmann Georg N. Smedhus er godt fornøyd med resultatet og roser medarbeiderne for innsatsen. 

- Vi har nå fått økt bufferen noe inn mot mer krevende økonomiske tider som ligger foran oss. Resultatet er positivt for Buskerudsamfunnet, og vår mulighet til bl.a. å opprettholde skoletilbud og vedlikeholde veger rundt i hele fylket i årene som kommer. 

Samtidig påpeker han at fylkeskommunens største tjenesteområde, utdanning, bruker noe mer penger enn i et normalt årsbudsjett.

- Dette har vi allerede tatt tak i. Nå jobber vi med ulike tiltak for å sikre en mer effektiv ressursbruk også i skolene som igjen vil skape en bedre balanse i skolenes økonomi fremover, avslutter fylkesrådmann Georg N. Smedhus.


Publisert 16. februar 2017, oppdatert 16. februar 2017.