Samlet kommunene til innspillsmøte om fremtidens Buskerud

Befolkningsvekst gir press på arealer og transportsystem. En ny regional plan for Buskerud 2018 - 2035 får konsekvenser for kommunene.

Buskerud har de siste årene hatt en sterk befolkningsvekst. Prognosene framover viser fortsatt vekst, og veksten kommer særlig i de sørlige kommunene.

Vekst gir press på areal og på transportsystemet, og det er behov for langsiktig planlegging.

Buskerud fylkeskommune samlet derfor politikerene fra kommunene til et møte på Tyrifjord hotell om regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2035.

- Arbeidet med den regionale planen er nå inne i en sluttfase. Hensikten med møtet er å informere og hente innspill fra kommunene.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskeud

Planen har et hovedmål om et sterkt og bærekraftig Buskerud med byer og tettsteder med gode levekår, reduserte klimagassutslipp og mindretransportbehov.

- Regional areal- og transportplan er en plan for hele Buskerud og ikke en fylkeskommunal plan, forklarer Kristian Thowsen, utviklingssjef i fylkeskommunen.

- Det fylkeskommunen gjør har stor betydning for oss i kommunene.

Tore Opdal Hansen (H), ordfører i Drammen kommune

- Drammen kommune har nesten 70 000 innbyggere, og nabokommunene våre ligger tett på. Det er viktig at fylkeskommunen kan se helheten og utviklingen i en større sammenheng, sier Opdal Hansen.

Innspillsmøte regional plan areal og transport deltakere

Planen samordner bolig-, areal- og transportplanlegging i fylket og gir kommunene forutsigbare rammer.

- Vi er opptatt av samferdsel. I vårt område har vi et sammenhengende bo- og arbeidsmarked som representerer 150 000 mennesker, så det er viktig å få en helhetlig plan for dette, sier Opdal Hansen.

- For oss som arbeider med denne planen så er det utrolig viktig at vi får innspill fra kommunene, sier Gro Solberg, samferdselssjef i fylkeskommunen.

- Planen handler om utviklig av Buskerudsamfunnet, og da er kommunenes tanker om denne planen viktig, sier hun.

- Vi er opptatt av kollektivtilbudet. Det er blitt dårlig i vår kommune, det er knapt mulig å komme inn og ut av bygda, sier Gustav Kalager (Ap), ordfører i Krødsherad kommune.

- Før hadde vi  langtransportbussene gjennom Krødsherad, men etter at den nye vegen kom (les: Sokna - Ørgenvika), så kommer det knapt noe, sier Kalager.

- Krav til avstand når det gjelder boligbygging, så er vi opptatt av spredt boligbygging, sier Dag Lislien (Sp), ordfører i Rollag kommune.

- En av våre fordeler at at folk kan finne seg en tomt og bygge seg en bolig. Da er det kontrastfylt for oss at man sentraliserer funksjoner som gjør at vi må kjøre mer og mer, samtidig som vi skal ha en restrektiv transportpolitikk på hjemmebane. Jeg er derfor opptatt av en helhetlig politikk på dette området, sier Lislien.

- Vi skal ta med oss alle de gode innspillene vi har fått, og ha en grundig gjennomgang av innspillene og planen, og justere den, fortsetter Gro Solberg.

- Planen skal så legges ut til høring, der kommunene igjen får mulighet til å komme med innspill, sier samferdselssjefen.

Det tas sikte på en høring til sommeren og høsten, før den sluttbehandles politisk ved årsskiftet.

- Planen vil bidra til felles spilleregler, strategisk retning i samfunnsutviklingen, samt til å samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk, avslutter utviklingssjef Kristian Thowsen.


Publisert 23. mars 2017, oppdatert 23. mars 2017.