Språkkunnskaper for drosjesjåfører i Buskerud – krav og kartlegging

- En drosjetur skal oppleves som trygg og sikker. God kommunikasjon er en forutsetning for trygghet, sier samferdselssjef Gro Solberg.

Buskerud fylkeskommune er løyvemyndighet og har nå sendt brev til drosjenæringen i forbindelse med nytt "Drosjereglement for Buskerud fylke".

Før brevet ble sendt har saken vært på høring der fylkeskommunen ba om innspill på hvilket nivåkrav som bør legges til grunn for å ha tilfredsstillende språkkunnskap.

Det ble bedt om innspill med basis i Europarådets nivåskala for språk.

Europarådets nivåskala for språk er et felles europeisk rammeverk som brukes for å beskrive hvilke kunnskaper og ferdigheter som er målet for hvert nivå. Nivåskalaen består av totalt seks nivåer.

Fra drosjenæringen mottok fylkeskommunen kun uttalelse fra Drammen Taxi og Norges Taxiforbund avdeling Buskerud.

I tillegg mottok fylkeskomunen uttalelser fra Søndre Buskerud politidistrikt, Brakar AS og Vestre Viken HF pasienttransport.

Det er i reglementet inntatt en bestemmelse om at løyvehaver plikter å påse at ansatt drosjesjåfør har tilfredsstillende språkkunnskaper.

Angivelse av nivåkrav

Samferdselssjefen mener at krav om tilfredsstillende språkkunnskaper i norsk minst skal være på mellomnivå B2. Samferdselssjefen vil ikke angi nivåkrav for annet språk.

Nivå B2 - Høyere mellomnivå:

 Lytteforståelse  Jeg kan forstå lengre sammenhengende tale og foredrag, samt  følge komplekse argumentasjonsrekker når emnet er forholdsvis  kjent. Jeg kan forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogrammer  på TV. Jeg kan forstå de aller fleste filmer der det brukes standard  tale.
 Leseforståelse  Jeg kan lese artikler og rapporter om aktuelle problemstillinger,  der forfatteren gir uttrykk for bestemte holdninger eller  synspunkter. Jeg kan forstå prosalitteratur fra vår egen tid.
 Føre en samtale  Jeg kan bruke språket så flytende og spontant at samtaler med  morsmålbrukere ikke byr på særlige problemer. Jeg kan delta  aktivt i diskusjoner i kjente sammenhenger, og jeg kan uttrykke  og begrunne synspunktene mine. 
 Uttrykke seg  muntlig  Jeg kan gi klare og detaljerte beskrivelser innenfor et vidt spekter  av emner knyttet til mitt interessefelt. Jeg kan forklare et  synspunkt på en gitt problemstilling og gjøre rede for fordeler og  ulemper ved ulike alternativer. 
 Skriftlig   Jeg kan skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner  knyttet til mine interesser. Jeg kan skrive en sammenhengende  fremstilling eller rapport for å formidle informasjon eller  argumentere for eller imot et bestemt synspunkt. Jeg kan skrive  brev som tydelig viser hvilken betydning visse hendelser og  erfaringer har for meg. 

 

Det er samferdselssjefen i fylkeskommunen som skal fastsette nærmere hva kravet skal innebære, og hvordan det skal gjennomføres og håndheves, i samråd med drosjenæringen.

Samferdselssjefen ønsker tilbakemelding fra drosjesentraler og bopelsløyvehavere på ca. hvor mange sjåfører som ikke anses å oppfylle kravet.

Disse må gis en rimelig frist for å kunne oppfylle kravene. Denne frist settes etter hvert i samråd med løyvemyndighet og løyvehaver.

Dersom ingen større innvendinger mottas innen 1. mai 2017 vil kravet tre i kraft fra denne dato, - dog med «overgangsordninger» angitt over. Kravet vil også gjelde for løyvehavere som opptrer som sjåfører.

Begrunnelse for kravet

Det må stilles strengere krav til språkkunnskaper hos drosjesjåfører enn for eksempel bussjåfører eller ansatte i de fleste andre serviceyrker.

Kunden vil ofte være alene med sjåfør og kan ha behov for kommunikasjon knyttet til spesielle ønsker, forklaring av takster og oppgjør, steder og veivalg, med mer. Videre skal en drosjetur oppleves som trygg og sikker. God kommunikasjon er en forutsetning for trygghet.

Det er drosjeeiers ansvar å påse at ansatte sjåfører tilfredsstiller språkkravet.

For drosjeeiere tilsluttet sentral kan sentralen avgjøre hvilke kurs/dokumentasjon sjåfør må framlegge løyvehaver for å tilfredsstille kravet.

Bopelsløyvehavere avgjør selv hvilken dokumentasjon de vil kreve.

I tillegg til skriftlig dokumentasjon bør det foretas et muntlig intervju for å avgjøre nivået.


Publisert 20. mars 2017, oppdatert 22. mars 2017.