Støtter verneplan for skog

- Buskerud fylkeskommune er opptatt av at bruk og vern av utmark skal gå hånd i hånd.

Buskerud er et stort skogfylke, og har fra før mange verneområder i skog.

Fylkesmannen i Buskerud har nå sendt forslag om vern av to nye naturreservat og utvidelse av fem eksisterende naturreservat på høring.

Her kan du lese høringsforslaget

De foreslåtte områdene er skog på privat grunn, og er tilbudt av skogeierne til frivillig vern som naturreservat.

Områdene:

  • Langåsen i Flesberg og Rollag kommuner
  • Storebølingen og Surtebergflaget i Krødsherad kommune
  • Tronstad i Lier kommune
  • Ramfoss i Modum kommune
  • Trillemarka-Rollagsfjell i Rollag kommune
  • Veikulåsen i Gol kommune
  • Juvsåsen i Sigdal kommune

Forslaget er på til sammen 6 750 dekar.

- Det er veldig positivt at grunneierne selv ønsker å verne skog i Buskerud, sier Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget.

Hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune behandlet høringsforslaget i sitt møte tirsdag ettermiddag.

Fylkeskommunen er positiv til vern, men påpeker viktigheten av at vernede arealer også bør kunne oppleves av flest mulig og brukes til aktiviteter som ikke står i motstrid til selve verneformålet.

"Fylkeskommunen er opptatt av at bruk og vern av utmark skal gå hånd i hånd.

Hovedutvalget forutsetter at vernebestemmelser tilpasses brukerinteressene i omkringliggende områder, og ikke utformes mer begrensende enn det som er nødvendig for å opprettholde verneformålet.

Hovedutvalget vil spesielt be om at det gis adgang til å opprettholde og utvikle friluftslivsaktiviteter også innenfor verneområder.


Publisert 20. juni 2017, oppdatert 20. juni 2017.