Disse tiltakene reduserer flomskader på fylkesvegene

Vegeier Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen vurderer flomrisikoen fortløpende.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Carsten Øhrn

Årsaken til det ekstra fokuset er at det i år er kommet mer snø enn vanlig i fjellet og i lavlandet. Noe som kan føre til flomskader.

- Buskerud fylkeskommune har ansvar for over 1 800 km fylkesveg, og flomskader på vegene kan føre til store kostnader for samfunnet. Vi er derfor opptatt av å forebygge skader, sier Gro Solberg, samferdselsdirektør i Buskerud fylkeskommune.

Fylkeskommunen er som vegeier i tett dialog med Statens vegvesen når det gjelder vårens snøsmelting.

- Vi jobber etter tre mulige scenarioer, forklarer Rolf-Helge Grønås, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, avdeling Buskerud.

  • rask avsmelting i lavlandet - flomfare med utfordringer i lokale elver, bekker, stikkrenner og grøfter
  • rask avsmelting i høyfjellet - flomfare i de store vassdragene (Lågen, Drammenselva mfl.). Skjer vanligvis i slutten av mai – juni
  • avsmelting uten store varmeperioder og/eller nedbørsperioder (regn) - ingen flom eller tiltak ut over de vanlige driftsoppgavene

Sjekk også: Varsom.no  - snørapport

Snøsmelting veg illiustrasjon

Vegsjefen orienterte nylig samferdselspolitikerne i fylkeskommunen om hvordan de jobber når det gjelder beredskap for vårsmeltingen.

- Det er betryggende at de har så høy beredskap og fokus på dette. Det er jeg veldig glad for, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdsel.

Grønås forklarte politikerne at man har høyt fokus på mulig flom, og viste til at de benytter tilgjengelige hjelpemidler for å kunne vurdere flomrisikoen fortløpende (værdata, snømengder og fyllingsgrad i vannmagasiner).

  • kjente kritiske punkter/områder holdes under oppsikt
  • kartlegge og vurdere tiltak for evt. nye kritiske punkter/områder.
  • omkjøringsruter

Driftstiltak som gjennomføres er fjerning av is i grøfter som hindrer vannavrenning, tining og oppstaking av stikkrenner og kummer, fjerning av snø og is som hindrer vannavrenning fra vegbanen og uthøvling/fresing av brøytekanter før snøsmeltingen starter.

- Det er viktige tiltak som gjennomføres for å forebygge flomskader, og som vegeier føler vi oss godt forberedt nå når våren kommer, avslutter Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 16. mars 2018, oppdatert 16. mars 2018.