Fylkeskommunen skal bruke 3,9 milliarder på samferdsel de neste årene

Buskerud fylkeskommune skal de neste fire årene bruke 3,9 milliarder kroner på fylkesveger og kollektivtransport.

Fylkestinget i Buskerud har vedtatt at fylkeskommunen i årene 2018 - 2021 skal bruker 3,9 milliarder kroner på samferdsel:

 • 1,69 milliarder kroner på kollektivtrafikk
 • 1,34 milliarder på å drifte fylkesvegene
 • 900 millioner kroner på investeringer

- Hovedmålet for oss de neste årene er at vi får et trafikksikkert, effektivt og miljøvennlig transportsystem.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdsel

I forkant av handlingsprogrammet har det vært en innspillsrunde der det er kommet inn 250 innspill fra kommuner og kommuneregioner i Buskerud.

Selve arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med både Statens vegvesen og Brakar.

Prioritering av tiltak har blitt gjort i henhold til politiske vedtak, mål, satsningsområder og strategier.

- I et så stort fylke som Buskerud er det mange utfordringer og hensyn som skal ivaretas, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdsel.

- I sentrale byområder har vi økende problemer med vekst i personbiltrafikken og lokale klimagassutslipp, mens i fylket som helhet har vi store utfordringer med vedlikeholdsetterslepet, trafikkfarlige skoleveger, trafikkulykker og det å kunne tilby et godt nok kollektivtilbud der det er få reisende, fortsetter Skinnes.

Skinnes forklarer at det de neste årene skal være større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv – spesielt i byområdene.

Drift av gang- og sykkelveger skal ha samme prioritet som kjørevegen, ekstra fokus på vinterdrift.

Og det skal være større fokus på konsekvenser av klimaendringene – bedre driftsberedskap og hyppigere inspeksjoner for å unngå større skader på vegnettet.

Prosjekter i regionene 2018 - 2021

Investeringsprosjekter Region Midt-Buskerud:

Tiltak Krødsherad

Gang- og sykkelvegtiltak:

 • Fv. 144 Gustadveien – Vassbunn (Modum, 17 mill.kr)
 • Mindre tiltak skoleveg i Modum og Krødsherad

Forfallstiltak:

 • Fv. 191/192 Haslerud – Fyransbråten (Krødsherad, 40 mill.kr)
 • Fv. 287 Linderudbru – Sundbakken (Sigdal, 35 mill.kr)
 • Fv. 287 Hørja bru – skjærs bru (Sigdal, 36 mill.kr)

Utbedringstiltak:

 • Fv. 280 Hervik Bru (Krødsherad, 14 mill.kr)

Trafikksikkerhetstiltak:

 • Kryssing Sysle (Modum, 5 mill.kr)

Kollektivtiltak:

 • Vikersund skyssterminal (Modum, 4 mill.kr)
 • Fv. 280 Åsmundrudkrysset (Modum, 1,4 mill.kr)

Investeringsprosjekter Ringeriksregionen

Hønenkrysset

Gang- og sykkelvegtiltak:

 • Fv. 241 Hønenkrysset - Putten (Ringerike, 40 mill.kr)
 • Mindre tiltak skoleveg i Ringerike og Hole

Store vegprosjekt:

 • Kryss høgskolen (Ringerike, 11 mill.kr)

Kollektivtiltak:

 • Tiltak for kollektivtrafikken på Hønefoss (Ringrike, 5 mill.kr)
 • Fv. 172 Opprustning av 3 holdeplasser (Ringerike, 1,4 mill.kr)

Investeringsprosjekter Hallingdalsregionen

Golsfjellet

Gang- og sykkelvegtiltak:

 • Fv. 213 Friskussen Barnehage – Vassfarvegen (Nes, 13 mill.kr)
 • Mindre tiltak skoleveg i Gol og Hemsedal

Forfallstiltak:

 • Fv. 51 Klanten – avkj. Brenn (Gol, 22 mill.kr)

Kollektivtiltak:

 • Fv. 172 Opprustning holdeplass (Nes, 2 mill.kr)

Investeringsprosjekter Nedre Buskerud

Asdøla bru

Gang- og sykkelvegtiltak:

 • Fv. 8 Bødalen (Røyken, 14 mill.kr)
 • Fv. 31 Nordbyvegen (Drammen, 23 mill.kr)
 • Fv. 28 Baker Thoens allé – Nedre Eiker grense (Drammen, 11 mill.kr)
 • Mindre tiltak skoleveg I Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier
 • Buskerudbypakke 2 (Buskerudbyen, 100 mill.kr)

Utbedringstiltak:

 • Fv. 285 Asdøla bru (Lier, 66 mill.kr)

Forfallstiltak:

 • Fv. 285 delstrekninger (Lier, 18 mill.kr)
 • Fv. 319 Svelvikveien (Drammen, 80 mill.kr)

Store vegprosjekt:

 • Fv. 282 Bj. Bjørnsonsgate ombygging (Drammen, 80 mill.kr)

Kollektivtiltak:

 • Utbedre kollektivknutepunkt (Røyken, 1,4 mill.kr)
 • Fv. 3 Opprustning holdeplass (Røyken, 1,2 mill.kr)

Investeringsprosjekter Kongsbergregionen

Midtdeler Kongsberg

Gang- og sykkelvegtiltak:

 • Mindre tiltak skoleveg Kongsberg

Trafikksikkerhetstiltak:

 • Fv. 40 Midtdeler i kurver (25 mill.kr)
 • Fv. 40 Nullvisjonsveg (20 mill.kr)

Forfallstiltak:

 • Fv. 120 Klaverfjell (Nore og Uvdal, 3 mill.kr)
 • Fv. 40 Rustandtunnlene (Nore og Uvdal, 6 mill.kr)

Miljøtiltak:

 • Trygge og trivelige tettsteder Rødberg (Nore og Uvdal, 4 mill.kr)

Kollektivtiltak:

 • Tiltak for kollektivtrafikken etter E134 (Kongsberg, 5 mill.kr)
 • Autonom buss(Kongsberg, 1,8 mill.kr)

Publisert 21. februar 2018, oppdatert 23. februar 2018.