Nøktern drift ga overskudd i et omstillingsår uten kraftinntekter

Regnskapet for 2017 viser at Buskerud fylkeskommune har god kontroll på driftsøkonomien.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ved inngangen til 2017 hadde fylkeskommunen et betydelig omstillingsbehov blant annet som følge av utbyttesvikt fra kraftselskapet Vardar AS på 100 mill kr.

En kombinasjon av kostnadsreduserende tiltak og sparing har resultert i positivt resultat.

- Jeg er fornøyd med at vi har god økonomisk kontroll. Pengene betyr lite isolert sett, men det vi nå har fått til er viktig for at vi skal ha forutsigbarhet for elever og andre brukere som trenger våre tjenester, sier fylkesrådmann Georg N. Smedhus.

Ubrukte midler fra tidligere år (72 mill kr), nye besparelser og utsatte kostnader (39 mill kr) og positive finansposter (13 mill kr) bidro til et regnskapsresultat på 126 mill kr. Netto driftsresultat ble 131 mill kr (3,5%), ned fra 147 mill kr i 2016.

- Gjennomførte omstillinger i 2016 og 2017 bidrar til god kontroll på driftsøkonomien og gir et godt utgangspunkt for driftsåret 2018 og senere overgang til Viken fylkeskommune, sier økonomidirektør Raymond Bråten.

Skatteinngangen ble bedre enn budsjettert; og viser en vekst på 4,3% ifht regnskap 2016.

Buskerud fikk sterkere vekst i skatteinngangen enn landsgjennomsnittet for fylkeskommuner (3,1%). Avvik fra landsgjennomsnittet ble i hovedsak avkortet ved tilsvarende lavere rammetilskudd. Samlet skatt og rammetilskudd ble derfor omtrent som budsjettert.

Utdanningssektoren hadde et totalt mindreforbruk på 83 mill kr, men 52 mill kr av dette var overskudd overført fra 2016. Sektoren brukte altså noe mindre enn sitt opprinnelige årsbudsjett, vedtatt i økonomiplan for 2017. Skolene har generelt hatt god styring.

I samferdselssektoren var det en besparelse på driftsbudsjettet for fylkesveger på 7,9 mill kr og ferjebudsjettet 2,1 mill kr.

Kollektivselskapet Brakar har ennå ikke styrebehandlet sitt regnskap, men prognoser antyder et mindre overskudd.

Tannhelseforetaket fikk et underskudd på 2,7 mill kr.


Publisert 16. februar 2018, oppdatert 16. februar 2018.