Skal gjøre det enklere å sykle

Modum kommune satser på sykkel - signerte sykkelbygdavtale med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune.

Tirsdag 21. august signerte ordfører i Modum kommune, Ståle Versland (Ap), en sykkelbygdavtale 2018 - 2022 med Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen.

- For oss er det viktig at flere i bygda bruker sykkelen i det daglige - både til og fra jobb og i fritiden, sier ordføreren.

- Det skal være attraktivt og trygt å sykle i kommunen vår!

Ståle Versland, ordfører i Modum kommune

- Og det gjelder alle - også vi som jobber i rådhuset, poengterer ordføreren.

Avtalen innbærer en økt satsing på sykkel! Sykkelbruken i Modum skal være tre prosent innen 2022 i og mellom tettstedene Åmot, Geithus og Vikersund.

Det skal være en samlet gang- og sykkelandel på 18 prosent innen 2022.

Setter sykkelen i front

Modum er den andre offisielle sykkelbygda i Buskerud (Røyken ble sykkelbygd i 2016). I tillegg er Drammen, Hønefoss og Kongsberg offisielle sykkelbyer.

- Det er flott at folkehelsekommunen Modum nå setter sykkel på dagsorden og legger til rette for mer sykling, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

- Vi i fylkeskommunen er opptatt av at flere går og sykler, og støtter kommuner som øker fremkommeligheten for gående og syklende,  sier Skinnes.

Les også: Fylkeskommunen skal bruke 3,9 milliarder på samferdsel de neste årene

Fylkeskommunens investeringer i Modum:

  • 17 millioner kroner gang- og sykkelvei fv 144 Gustadvei – Vassbunn. Strekning delt opp i to, regulerer hele strekning samtidig for evt. å kunne søke på sykkelbygdmidler siste del.
  • Mindre tiltak skoleveger Modum midler 2019
  • 5 millioner kroner trafikksikkerhetstiltak kryssing Sysle

Satser ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk

En sykkelbyavtale er en avtale mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen om å satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk i en definert periode.

- Hensikten med avtalen er å etablere et felles grunnlag og mål for partenes videre arbeid med Sykkelbygda Modum, sier sykkelkontakt Trond Olsen i Statens vegvesen.

- Dette omfatter utvikling og oppgradering av hovednett for sykkel, utbyggingsmønster, holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og næringsliv, fortsetter Olsen.

Formålet med en sykkelbyavtale er å sette fokus på sykkel som transportmiddel, og å få til et godt samarbeid mellom forvaltningsområdene om utvikling og drift av en helhetlig sykkelinfrastruktur.

For å kunne inngå en sykkelbyavtale må man ha en vedtatt plan for et hovedsykkelvegnett for sykkel.


Publisert 21. august 2018, oppdatert 21. august 2018.